اثربخشی استراتژیک شاخص مالی میزان فروش بیمه

رشد پایین بیمه های عمر در ایران و سهم ناچیز حق بیمه های عمر نسبت به کل حق بیمه عاید شده در صنعت بیمه و همچنین لزوم توجه به این بخش جهت بالا بردن تعداد بیمه گذاران بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و بررسی علل عدم رشد این بیمه ها از دید مالی و توجه به قسمت سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه از محل ذخایر فنی و اختصاص بازده مناسبتر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها و تخصیص نرخی بالاتر به اندوخته های ریاضی و تشویق عموم مردم به خرید بیمه های عمر مختلط که با توجه به فرضیات موجب رشد بازارهای مالی شده و در یک سیکل ، رشد بازارهای مالی اقبال بیشتر افراد را به سرمایه گذاری در این بیمه نامه را در بر دارد از اهداف اساسی انجام تحقیق میباشد.

عوامل زیادی بر میزان فروش بیمه های عمر و تشکیل سرمایه موثرند ، از جمله عوامل فرهنگی و ترویجی ، سطح درآمد جامعه ، قیمت بیمه های عمر و…. ولی به لحاظ چارچوب بحث و جلوگیری از پراکندگی و به منظور انجام پژوهش با دقت لازم به سه عامل تاثیر گذار مطرح شده در فرضیات بسنده میگردد.