اثربخشی مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد

اثربخشی مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، ۲۰۱۰ ). امروزه با توجه تحقیقات انجام شده بسیاری بر این عقیده اند که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد بانک ها است (استیوارت، ۱۹۹۱ ، نوروش، ۱۳۸۳ و وست و وارتینگتون، ۲۰۰۰). از سوی دیگر، سرمایه گذاران بالفعل که با تصمیمات خود ریسک را متحمل می شوند در جهت افزایش کارایی عملکرد خود می بایست در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنند، بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود بخش اعظم ریسک خود را کاهش می دهند، اما بخشی از ریسک حتی با تنوع بخشیدن به پرتفوی غیرقابل کنترل و کاهش ناپذیر است. این نوع ریسک در اثر عواملی همچون شاخص های کلان اقتصادی و مالی به وجود می آید که بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک سیستماتیک به آن بخش از نوسا نهای بازده یک دارایی اطلاق می شود که ناشی از تأثیر همزمان عوامل مختلف قیمت بازار اوراق بهادار است (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۷۶ ).

ریسک سیستماتیک مجموعه ای از ریسک های گوناگون است که سرمایه گذاران با آنها روبرو هستند؛ از جمله این ریسک ها می توان به ریسک بازار، ریسک سیاسی، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات نرخ بهره و … اشاره کرد (دستگیر و بزاززاده، ۱۳۸۲).