ارزیابی پایان نامه قبل از دفاع

مزایای نقادی یک پایان نامه؛ چک لیستی برای ارزیابی پایان نامه و محتوای آن قبل از ارائه هر فصل

راهنمای ارزیابی پایان نامه قبل از ارائه 
1. شناسایی مواضع غفلت و ایجاد هشیاری برای عدم تکرار آنها در کار خویش.
2. آگاهی بر نیازها و اولویتهای تحقیقاتی از دید دانشجویان، استادان و شوراهای تحصیلات تکمیلی که در قالب یک پایان نامه صورت گرفته اند.
3. فراهم آمدن زمینه تحلیل بر فرآیند چگونگی شناسایی نیازها و تبدیل آنها به عناوین تحقیقاتی در قالب رساله های دانشجویی
4. آشنایی با فرآیند رساله نویسی که آنها نیز به عنوان یک دانشجو باید آن را طی کنند.
5. آشنایی با پیشنهادات مطروحه در رساله ها و پیگیری آنها (پی اچ دی کار دات آی آر phdkar.ir)

– عنوان پایان نامه روشن و دقیق است؟
– مساله پایان نامه بخوبی مشخص و بیان شده است؟
– محدودیتهای پایان نامه  بخوبی بیان شده است؟
– راه کارها خوب توضیح داده شده و مناسب برای حل مساله هستند؟
– فرضیات پایان نامه  قابل دفاع اند؟
– طرح تحقیق حقوق انسانی را به هم نمی زند؟
– اصطلاحات مهم پایان نامه  تعریف شده اند؟
– سوالات مهم پایان نامه  به وضوح توضیح داده شده اند؟
– فرضیات، عناصر یا سوالات پایان نامه بخوبی بیان شده اند؟
– فرضیات، عناصر یا سوالات تحقیق حاصل مطالعه منابع موجود در موضوع است؟
– ارتباط تحقیق یا مطالعات قبلی کاملا روشن است؟
– بررسی منابع و ماخذ موضوع پایان نامه  و ارجاع به آنها بخوبی انجام شده است؟
– فرایند تهیه و انجام پایان نامه به تفضیل تشریح شده است؟
– فرآیند روش تحقیق پایان نامه، مناسب حل مساله است؟
– جمعیت و نمونه آماری به وضوح مشخص شده اند؟
– روش نمونه گیری پایان نامه مناسب است؟
– مطالب پایان نامه  به روشنی نوشته شده است؟
– متغیرهای ناخواسته پایان نامه  کنترل شده اند؟
– روش جمع آوری داده های پایان نامه  توضیح داده شده اند؟
– روش جمع آوری اطلاعات مناسب حل مساله است؟
– اعتبار و قابل اعتماد بودن داده ها و توضیح داده شده است؟
– روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه و رساله انتخاب شده است؟
– جمله بندی و نقطه گذاریها صحیح است؟
– غلط های تایپی و چاپی کم است؟
– هجا و دستور زبان صحیح است؟
– مطالب به روشنی نوشته است؟
– لحن نوشتار بی طرفانه است؟
– درجه بندی کلی از خلاقیت و اهمیت مساله چگونگی است؟
جداول و نمودارها بخوبی مورد استفاده قرار گرفته اند؟
– یافته های اصلی مورد بحث قرار گرفته و به تحقیقات قبلی مربوط اند؟
– اهمیت یافته ها تشریح شده است؟
– ارتباط بین تحقیق و یافته ها با استدلال قوی و منطقی بیان شده است؟
– نتایج پایان نامه در فصل پنجم بخوبی بیان شده اند؟
– نتایج بر بافته ها متکی است؟
– تعمیم بخوبی شکل گرفته است؟
– محدودیتها و نقاط ضعف تحلیل آماری مورد بحث قرار گرفته است؟
– پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در راستای پایان نامه  بیان شده است؟