اندازه گیری ریسک سرمایه فکری آنالیز درخت خطا

پروپوزال اندازه گیری ریسک سرمایه فکری,آنالیز درخت خطا

ایتامی (۱۹۸۷) سرمایه فکری(Intellectual Capital) را شکلی از دارایی های ناملموس شرکت تعریف کرد که شامل اقلامی همچون دارایی فکری، سابقه شرکت، رابطه با مشتری و شهرت می شود. پس از ارائه ی چند نوع دسته بندی برای سرمایه های فکری در طی سالهای بعد بوینتس(۲۰۰۲) سرمایه های فکری را بصورت مفهومی از ترکیب سرمایه های انسانی، ارتباطی و ساختاری در آورد و امروزه این تعبیر بعنوان تعریف پایه و استاندارد مورد استفاده است.در این تعاریف سعی شده سرمایه های فکری را بصورت چند دسته ی مختلف از مزیت ها دسته بندی کنند (Andriessen, 2004; Stam, 2007) . در حالیکه جهت پشتیبانی از مدیران و سازمان ها در آشکار کردن ارزشهای پنهان آنها، محاسبه ی سرمایه های فکری باید هم مزیت های فکری را در نظر بگیرد و هم ریسک های که در بهره برداری از سرمایه های فکری ما را تهدید میکنند بررسی کند (Harvey and Lusch,1999;Caddy,2000).

هدف از انجام این تحقیق ارائه ی روشی برای محاسبه ی ریسک سرمایه های فکری و ارائه ی راهکار ارتقا سرمایه های فکری میباشد.

مرور ادبیات نشان می دهد دو خط پژوهشی در مورد تعریف و تحلیل سرمایه ها ی فکری وجود داردکه باید بطور همزمان بر هردو تمرکز شود، مزیت های فکری(Intellectual assets) و بدهکاریهای فکری(Intellectual liabilities)(Mercedes Garsia and others,2009).

بطور کلی بدهکاری های فکری به هر چیزی گفته می شود که سبب تأخیر و یا بروز اوضاع نامساعد گردد. در هر حال مزیت های فکری منبع  اصلی برای مزیت های رقابتی هستند و بدهکاری های فکری منبع اصلی برای ضرر و زیان (موانع مزیتی) هستند. در واقع مزیت های فکری بر نقاط قوت و موقعیت های مناسب تکیه دارند و به سمت ایجاد ثروت پیش می برند در حالیکه بدهکاری های فکری بر نقاط ضعف تکیه دارند و سبب شکست می شوند و سازمان را بسمت تباهی می برند ( Christiaan D. Stam, 2009).