بارش فکری Brain Storming طوفان فکری

بارش فکری Brain Storming  یا طوفان فکری

ابراز نظر آزاده یک عده افراد متخصص در مورد یک موضوع خاص

توسط یک گروه متخصص، بیش از 7 نفر نباشند، جلسات توسط مدیر اداره شود تا از پراکندگی جلوگیری شود. اگر مدیریت جلسه توانایی نداشت باید از یک فسیلیتور (تسهیلگر) کمک گرفته شود تا رئیس آماده شود جهت مدیریت، فکر آزاد باشد جهت بیان هر نوع ایده، بدون خودسانسوری و نگرانی از قضاوت دیگران، ایجاد حداکثر نظرات، کیفیت فدای کمی شود ابتدائا ؛ ایده های خوب بعدا جدا می شود. ایده ها مختصر باشد، ثبت شود تا تکراری نشود. نظرات در راستای موضوع و چارچوب جلسه باشد. رئیس، جلسه را اداره می کند تا در راستای مشکل، نظرات ارائه شود، دبیر نظرات را ثبت می کند. روش ارائه نظر:  1. نظرات به صورت چرخشی نوبتی باشد.2. نظرات با اجازه از دبیر جلسه باشد. ارائه نظرات به شکل شفاهی باشد. جلسات باید صمیمانه و غیر رسمی باشد! افراد با تمایل شرکت کرده باشند. سپس ایده های مناسب باید انتخاب شود. در مورد هر ایده که تعداد بیشتری موافق بودند ایده به مرحله بعد راه می یابد، در مرحله بعد با مطالعه دقیقتر و امکانسنجی می شود امتیازبندی یا ارزیابی مالی انجام شود و قابلیت اجرای آن بررسی شود؛ در صورتی که ایده ای در این مرحله پذیرفته شود به سمت اجرا می رود. مطالعه ایده ها توسط گروه است؛ اما اگر یک بررسی خاص مثلا بررسی مالی موضوع مد نظر باشد ممکن است یک فرد متخصص، خارج از گروه جهت بررسی وارد شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواید وارد بحث شوید؟
همکاری رایگا را احساس کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *