تحلیل آماری SPSS

خدمات آماری نرم افزار آماری   SPSS  و کاربرد آن در تحلیل  پرسشنامه های آماری ( توصیفی و استنباطی) ۱:   نحوه طراحی پرسشنامه های آماری- روشهای مختلف نمونه گیری – تعیین اندازه نمونه ۲: نحوه  ورود  انواع متغیرها ( کمی ، کیفی ورشته ای ) در نرم افزار SPSS  به طورکاربردی ۳: نحوه  فرا خوانی و ورود  انواع داده ها ی ذخیره شده هر فرمتی به نرم افزار SPSS ۴:  نحوه بررسی میزان روایی  و کارایی پرسشنامه های آماری و نحوه محاسبه وتفسیر آلفای کرونباخ ۵: نحوه انجام تبدیلات مربوط به داده ها و تولید  مشاهدات جدید بر اساس مشاهدات اولیه و استفاده از توابع مختلف ریاضی ۶: نحوه کد بندی مجدد داده ها  که معمولا در تحلیل پرسشنامه های آماری (در صورت کمبود تعداد پاسخ دهنده ضروری است) ۷: نحوه انتخاب و یا حذف  موقتی بعضی از مشاهدات و تحلیل مشاهدات باقیمانده ۸:  انجام توصیفات آماری داده ها در قالب تشکیل  جداول آماری ، رسم نمودار های مختلف و یافتن معیارهای توصیفی ۹: روشهای مختلف   استنباط آماری شامل برآورد نقطه ای، برآورد فاصله ای و آزمون فرض های آماری اشنا می شوند ۱۰ : انجام آزمونهای مربوط به میانگین، مقایسه دو میانگین ، مقایسات زوجی و مقایسه چند میانگین در جوامع مستقل (تحلیل واریانس یکطرفه، دو طرفه ) ۱۱: روشهای بررسی ارتباط بین دو ویا چند متغیر تصادفی پیوسته و کاربردهای آن آشنا شوند. ۱۲:  مدلهای رگرسیون خطی و چندگانه و  نحوه  برآورد پارامترهای این مدلها  و بهینه سازی این مدلها ۱۳: تشکیل و تحلیل جداول توافقی ، نحوه بررسی ارتباط متقابل دو یا چند متغیر تصادفی کیفی (  اسمی و رتبه ای) ۱۴: نحوه  یافتن معیار های مهم  همایندی (جهت دار و بدون جهت ) جهت بررسی  ارتباط متقابل برای این دسته از متغیرها آشنا  می شوند. ۱۵: باآزمون استقلال در جداول توافقی روش تحقیق – نحوه جمع آوری داده ها (سرشماری و نمونه گیری)، انواع روشهای  نمونه گیری – تعیین اندازه نمونه روش طراحی پرسشنامه ها ی آماری و انواع آن، انواع متغیرهای تصادفی  شامل متغیرهای کمی  (گسسته و پیوسته)  – و متغیر های کیفی (اسمی و ترتیبی) و متغیرهای رشته ای آشنایی با نرم افزار SPSS، نحوه معرفی انواع متغیرها به نرم افزار SPSS،  نحوه ورود داده ها و اطلاعات ، ذخیره سازی و بازیابی آنها، بازیابی  و فراخوانی داده ها   با فرمت های مختلف از  سایر  نرم افراز های  آماری  و  بانکهای اطلاعاتی بررسی کارایی – ارزیابی و روایی پرسشنامه و محاسبه شاخص های مهم نظیر آلفای کرونباخ و تفسیر آن انجام تبدیلات مربوط به داده ها و تولید  مشاهدات جدید بر اساس مشاهدات اولیه و استفاده از توابع مختلف ریاضی جهت تولید مشاهدات جدید، انتخاب و یا حذف موقتی بعضی از مشاهدات  و تحلیل مشاهدات باقیمانده محاسبه آمار توصیفی  ( شامل معیار های متمایل به مرکز داده ها و معیار های پراکندگی و معیار های مربوط به توزیع داده ها  ) رسم نمودار های مختلف شامل نمودارهای هیستوگرام –  دایره ای – جعبه ای – ساقه و برگ – انواع نمودارهای پراکنش  (ساده ، ماتریسی ، نقطه ای ) برای متغیر های کمی و نمودارهای میله ای ،  دایره ای  برای متغیرهای  کیفی استنباط آماری و نحوه انجام آزمونهای آماری مربوط به میانگین و  نسبت و آزمون مربوط به مقایسه دو میانگین آزمون مربوط به میانگین در  مقایسات زوجی و آزمون مقایسه بیش از دو میانگین (تحلیل واریانس بک طرفه) آزمون دانکن ، توکی، و …  در تحلیل واریانس یک طرفه و  آزمون مقایسه بیش از دو میانگین (تحلیل واریانس دو طرفه) نحوه بررسی و  یافتن ارتباط دو متغیر کمی (ضریب همبستگی پیرسن) و  برای بیش از دو متغیر (ضریب همبستگی جزیی ) مدل رگرسیون خطی ، مدل رگرسیون چندگانه و نحوه یافتن بهینه ترین مدل نحوه تولید و تحلیل جداول توافقی  به منظور  بررسی ارتباط متقابل  بین دو  و یا چند متغیر کیفی (اسمی و ترتیبی) و تفسیر نتایج ، انواع معیار های همایندی (ارتباط متقابل )  جهت دار  و بدون جهت، آزمون استقلال تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی کانونی، AHP،QFD ، DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و … با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel،Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

روایی و پایایی پرسشنامه SPSS

 

 

آموزش SPSS,تحلیل آماری SPSS,آموزش تصویری SPSS,تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS