مقاله ISI موضوع پایان نامه مدیریت

ـ ۹۶.۰۲.۱۸: مقاله ۲۰۱۵-ISI   ؛ موضوع مقاله:    نقش چابکی زنجیره تامین در دستیابی به ..

ـ ۹۶.۰۲.۱۹: مقاله ۲۰۱۵-ISI   ؛ موضوع مقاله:    کاهش ریسک خرید محصولات جدید در رفتار مصرف کننده

ـ ۹۶.۰۲.۲۰: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    بررسی پتانسیلهای بازاریابی فعالیت های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت

ـ ۹۶.۰۲.۲۱: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    بررسی تاثیر نوآوری های بازاریابی بر عملکرد سازمانی کارکنان

ـ ۹۶.۰۲.۲۲: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    از بازاریابی رابطه ای تا رویکردهای فراتر از آن

ـ ۹۶.۰۲.۲۳: مقاله ۲۰۱۷-ISI   ؛ موضوع مقاله:    تحلیل موفقیت شبکه های بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط SME

ـ ۹۶.۰۲.۲۴: مقاله ۲۰۱۷-ISI   ؛ موضوع مقاله:    تحلیل اثربخشی محصول جدید و نوآوری بازاریابی R&D

ـ ۹۶.۰۲.۲۵: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    تحلیل کیفی مدیریت ارتباط با مشتری CRM و عملکرد شرکت های بازاریابی B2B

ـ ۹۶.۰۲.۲۶: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    شناسه مشتری و الزامات تلویحی بازاریابی

ـ ۹۶.۰۲.۲۷: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    بررسی رابطه بازارایابی و رفتار ادراکی مصرف کننده؛ بازار زیتون

ـ ۹۶.۰۲.۲۸: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:    بررسی پویایی های بازاریابی ورزشی

ـ ۹۶.۰۲.۲۹: مقاله ۲۰۱۶-ISI   ؛ موضوع مقاله:   نقش بازاریابی اجتماعی در پیشگیری از شیوع بیماری ایدز

ـ ۹۶.۰۲.۳۰: مقاله فارسی   ؛ موضوع مقاله:    پتانسیل کاهش قیمت محصولات گندم و ذرت با بهره گیری از اقتصاد مقیاس

ـ ۹۶.۰۲.۳۰: مقاله فارسی   ؛ موضوع مقاله:     ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصول

ـ ۹۶.۰۲.۳۰: مقاله فارسی   ؛ موضوع مقاله:     مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی؛ کاهش قیمت تمام شده

ـ ۹۶.۰۲.۳۱: پلان  فارسی     ؛ موضوع پلان:     پلان کسب و کار بازار

ـ ۹۶.۰۳.۰۱: ایبوک ـ ۲۰۱۵، اشپرینگر، بازاریابی آنلاین

ـ ۹۶.۰۳.۰۲: ایبوک ـ ۲۰۱۶ اشپرینگر، بازرگانی اجتماعی؛ بازاریابی، تکنولوژی و مدیریت

ـ ۹۶.۰۳.۰۳: پایان نامه دکتری مدیریت دولتی – منابع انسانی ـ ۲۰۱۱-۲۰۱۳،