دانلود دسته مقالات فارسی محصول سبز

این دسته مقالات در خصوص محصول سبز شامل موضوعات زیر میباشد:

بازاریابی سبز و تاثیر آن بر قصد خرید سبز و رفتار مصرف کننده سبز

بازاریابی سبز و نقش آن در نگرش و قصد خرید محصولات دوستدار محیط زیست

بررسی تأثیر ارزش نمادین محصولات سبز بر تبلیغات دهان به دهان سبز

بررسی تأثیر دانش محیطی، نگرانی های محیطی و نگرش های مصرف کننده بر تمایل به خرید محصولات سبز(مطالعه موردی- شهروندان شهر ایلام)

بررسي تاثير دروغ سبز بر قصد خريد محصولات سبز (مطالعه مشتريان فروشگاه اينترنتي انتشارات اطلاعات)

بررسی تاثیر محصول سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف کاغذی شهرستان تربت جام )

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز ( مطالعه موردی- دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

بررسی عوامل مؤثر بر قصد و رفتار خرید سبز و مصرف کننده سبز

پيش به سوي محصولات سبز

تاثیر کیفیت زندگی و نگرش های زیست محیطی بر تمایل مصرف محصولات سبز و تمایل پرداخت برای محصولات سبز- یک مطالعه تجربی در فروشگاههای زنجیرهای در شهر اصفهان

جذابیت محصولات سبز FMCG برای مشتریان

رویکرد آمیخته بازاریابی به رفتار مصرف کنندگان سبز

شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي محصولات سالم و ارگانيك