دانلود پرسشنامه های استاندارد

پژوهش:

دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش بیشاب و بی اسچک۱۹۹۴-تفسیرو روایی-۱۶

 

آموزش:

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی راهنمایان تعلیماتی-۵مولفه – ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران میانی- ۳مولفه – ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای درسی)-هاسین و همکاران-نمره گذاری-۸

دانلود پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۹ماده

دانلود پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۱۴ ماده

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش الکترونیک-۳۹ماده

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن -با مولفه ها

دانلود پرسشنامه اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان-یوسف و امین-تفسیر-۳۱ماده

دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونه- تفسیر و نمره گذاری-۳مولفه-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه چرا به مدرسه میروید؟ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی- تفسیر، پایایی و روایی- ۳مولفه -۱۲گویه ای

دانلود راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالیتین فرم A

دانلود پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی هالند- تفسیر و نمره گذاری و پایایی

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی – تفسیر- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی-روایی و پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۶۳ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان از آینده شغلی- تفسیر و پایایی- ۳مولفه-۲۰ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته –کراسلی-تفسیر-۶مولفه-۱۷ماده

دانلود پرسشنامه ساخت مسیر شغلی دانش آموزان-ساویکاس وپرفلی۲۰۱۱-لاتین-۲۵

 

آموزش عالی:

دانلود پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی-ایوانز و فان-تفسیر نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه هویت سازمانی دانشگاه های مجازی و غیرمجازی-۸مولفه-۳۷ ماده

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه -۵مولفه -۲۵ماده

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر دانشجویان به دانشگاه -۳مولفه -۱۲ماده

دانلود پرسشنامه نگرش درباره تصویر دانشگاه-آرپان و همکاران-تفسیر-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان-سلواراجاه۲۰۰۶-تفسیر-۲۱گویه

دانلود پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه -ناصر و ابوچدید-تفسیر-۱۰

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی-الموتی-تفسیر-۱۳

دانلود پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی-یورک۱۹۹۵-تفسیر-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات کارفرما از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-تفسیر۱۰

دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات دانشجو از برنامه های آموزش عالی- هویت و کلایتون-۲۰گو

دانلود پرسشنامه خودارزیابی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی-گرنزر۲۰۰۶-تفسیر-۱۵گو

دانلود پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- ۲ عامل-پایایی و روایی-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اجتماعی دانشگاه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه- محقق ساخته

 

الکترونیک و آی تی و آموزش الکترونیک:

دانلود پرسشنامه موانع آموزش الکترونیک- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه طرح برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت و کمیت آموزش از طریق نرم افزار آموزشی

دانلود پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی-محقق ساخته- نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه اولویتبندی عوامل موثر بر رضایت از خدمات وب سایت، مدل کانو-۱۲

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از کیفیت خدمات وب سایت، مدل وبکوال-۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه ظهور موبایل در ارتباطات اجتماعی

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و نمره گذاری آن- ۲۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه ای

دانلود پرسشنامه CAS سنجش نگرش نسبت به رایانه – تفسیر روایی پایایی- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه (کامپیوتر)هاینسن،گلاس،نایت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک-تورس-تفسیر و نمره گذاری-۸۸ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک-کیتومنای۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری

 

تدریس:

دانلودپرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی

دانلود پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس-استزبرگ و فینچ- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان-پایایی و روایی- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس التون و پارتینگتون ۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس درس ریاضی- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱

دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه صلاحیت معلمان (محقق ساخته) – ۳مولفه- ۶۰ گویه

 

یادگیری:

دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت جو یادگیری -هاسین و همکاران – تفسیر و نمره گذاری- ۱۰

دانلود پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری- تفسیر و نمره گذاری- ۴۳

دانلود پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین و همکاران- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خودراهبری در یادگیری- محقق ساخته-۵۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری فیشر ۲۰۰۱- تفسیر آن-۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری گاگلیلمینو ۱۹۷۷-تفسیر آن-۵۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران ۲۰۰۱-تفسیر آن-۵ مولفه(سنگه)

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶-تفسیر آن-۳مولفه

دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا ۲۰۰۷-تفسیر روایی پایایی- ۱۴گویه

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده پدلر،برگوین و بویدل ۱۹۹۱

دانلود پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینس،مارسیک-تفسیر پایایی-۷بعد-۴۳گو

دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۳گویه

دانلود پرسشنامه دانش آموزان (یادگیرندگان) مدارس راهنمایی- استین

دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- ۲۰۰۶

دانلود پرسشنامه کانال های یادگیری- نمره گذاری- ۱۵ گویه

 

مطالعه و سواد:

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رویکردهای مطالعه (ASSIST)-تفسیر و پایایی- ۵۲ گویه

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی- تفسیر- ۵۵ گویه

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن

اعتیاد:

دانلود پرسشنامه آمادگی اعتیاد- اهواز- ۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه نقش خانواده در گرایش نوجوانان به اعتیاد-نمره گذاری پایایی-۱۲ گو

دانلود پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو بیل هوس ۲۰۰۵- تفسیر- ۵ گویه

دانلود پرسشنامه مصرف مواد مخدر ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه پیشگیری از مصرف سیگار- کلید نمره گذاری- ۲۶ گویه

 

روابط و ارتباطات:

دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی ۱۳۸۹- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شنود موثر گلن و پود -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارتباط بین فردی در کلاس- نمره گذاری- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B شوتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (۲۰۱۰) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (مردان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (زنان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط -تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه فردگرایی- جمع گرایی و مولفه های آن- ۱۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه روابط بزرگسال محرم -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران-نمرهگذاری و پایایی-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه برقراری ارتباط با احساسات و عواطف- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

 

محبوبیت و صمیمیت:

دانلود پرسشنامه محبوبیت و تفسیر و نمره گذاری آن- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون- تفسیر و نمره گذاری- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی- نمره گذاری- ۸ مولفه- ۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش های صمیمانه- تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ گویه

 

شادی و بهزیستی:

دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد- مولفه ها و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عوامل سرزندگی در فضای باز مدرسه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل شادابی دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه و مقیاس خوشکامی اسنیت و همیلتون-تفسیر و روایی-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه و تست خوشبختی دکتر لنتز-تفسیر و روایی-۱۲گویه

دانلود پرسشنامه خوش بینی(جهتگیری زندگیLOT)-شییر کارور١٩٨۵-روایی ایایی-۱۰

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی SHQ- تفسیر و نمره گذاری- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-18 – تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-84 – تفسیر نمره گذاری-۶بعد

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری- روایی و پایایی- ۴۰ گویه

کیفیت مدارس:

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی- ۹مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه- ۳۹گویه

دانلود پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۱۰

دانلود پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه-گالووی- تفسیر نمره گذاری-۲۰ماده

 

عزت نفس:

دانلود پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود) کوپر اسمیت-نمره گذاری، ۴ مولفه- ۵۸ ماده

دانلود پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ- نمره گذاری و پایایی- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنک- تفسیر و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه درجه بندی عزت نفس ژندا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود آزمایی بی احترامی- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۶ گویه

 

جلسات:

دانلود پرسشنامه جلسات دونفری موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات

دانلود پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات

دانلود پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن

 

فرهنگ و جو:

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی- تفسیر و نمره گذاری-۹ مولفه – ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارل هیموئیتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین- تفسیر و نمره گذاری-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فرهنگ کلاس رابینز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ مدرسه الکساندر و ساد ۱۹۹۷- تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه-بارنت و همکاران۲۰۰۱-نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه فرهنگ ایمنی-تفسیر و روایی و پایایی-۶مولفه- ۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد -دورفمن-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی- همراه نسخه لاتین- ۴ مولفه- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ۸ مولفه ای با ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ساسمن و دیپ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه جو مدرسه-پاشیاردیس ۲۰۰۰- تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ ماده

دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-۱۹۹۲

 

سازمان :

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد بوتال ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه سنجش پیچیدگی در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان هیگ و آیکن-مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد-نظری – ۱۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان – تفسیر و نمره گذاری- ۴مولفه – ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی۱۹۹۶-مولفه های آن-۱۲

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانیCD RIS کونور و دیویدسون- ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل ورزی-تفسیر و روایی و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانیSoP و مولفه های آن-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی-بدیع و همکاران-تفسیر و پایایی- ۲۹ ماده

دانلود پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل (ترک خدمت) و مولفه های آن- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طراحی شغل ایوانسویچ و ماتسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استاندارد سازی شغلی-احمدی-روایی پایایی و نمره گذاری-۵ ماده

دانلود پرسشنامه علاقه مسیر شغلی-لاتین – ۶ بعد- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه مصاحبه ساخت مسیر شغلی-ساویکاس و هارتانگ ۲۰۱۱

دانلود پرسشنامه بلوغ حرفه ای(شغلی)-کریتیز و ساویکاس۲۰۱۱-لاتین-۴بعد-۲۴ماده

دانلود پرسشنامه سنجش بروکرات مداری دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی تی جی دلانگ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ساشکین و موریس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ پریزیوزی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان-روایی و پایایی-۳مولفه-۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش اقتضائی هلریگل،اسلوکام و وودمن- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر) آیبید-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش ساختار کار (فیدلر) آیبید -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان براون و سومرلاد۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه تنوع در سازمان کاندولا و فولرتون۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه برابری در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه سنجش برابری بین کارکنان- ۶ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان به سازمان با روش تورستون-تفسیر،نمره-۲۱

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی – ۳ مولفه – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مسئولیت نگرش ها RAS -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توصیف شغل به طور کلی ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی-نمره گذاری پایایی-۳۴گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری و نمره گذاری آن- ۱۳گویه ای

دانلود پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی- تفسیر روایی و پایایی- ۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه خصوصی سازی-عوامله ۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه دلایل برون‌ سپاری-فیتزجرالد و ملوین۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۹

دانلود پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب-۲۰۰۴-۶مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۳۴ گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری از زمان و مدیریت زمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت تضاد افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ارگانیک /مکانیک بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی سبک و مهارت های مذاکره در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه وضعیت نگرش اقتضائی در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به برنامه ریزی فعال-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی تحمل فرد،مدیریت در زمانهای آشفته -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی های مدیران برای موفقیت در قرن ۲۱-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به ساختار بوروکراتیک/بوروکرات مدار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان پیچیدگی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان تمرکز در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغلی در مشاغل یک سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان پذیرش تغییر شغل در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناخت و ارزیابی تیم کاری و اعضای آن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت افراد در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه افراد برای ابتکار و نوآوری در شغل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان کارآفرین بودن افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دیدگاه افراد به موفقیت و ارتقاء در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه و شناسایی مهارتهای فعلی مدیران سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان نوآور بودن سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه هویت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توانمند سازی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سلامت کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر اثربخش-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگیهای مدیران در ITC-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک پاسخگویی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود نظارتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه فرآیند کنترل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بازخور عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انواع بازخور-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های نظارت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کنترل پیش نگر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تجربه تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مداخلات-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بهبود سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توسعه سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه جو اخلاقی-تفسیر و نمرهگذاری

 

مدیریت:

دانلود پرسشنامه نقطه کور مدیریت- ۵ مولفه – ۱۹ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت X و Y هرسی و بلانچارد – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن ۲۱-تفسیر و نمره گذاری

دانلود لیست ویژگی های جذب مدیر جدید کرینسکی و وبر ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه آینده شناسی مدیران- بابایی- ۴۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد -مولفه های آن-۱۹۹۲

دانلود لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر استیفان کاوی ۱۹۸۹

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مدیران وایل-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تفویض اختیار موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مدیریت جانشین پروری در سازمان-کیم-تفسیر روایی پایایی-۳۲گویه

 

رهبری:

دانلود پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر ترنر۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران

دانلود پرسشنامه عقاید رهبری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه رهبری دور اندیش شاسکین ۱۹۹۵- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده سنج ۱۹۹۰- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری آزادی بخش ترنر۱۹۹۸- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری معلم-هسین و همکاران ۲۰۰۹-تفسیر نمره گذاری- ۱۱

دانلود پرسشنامه سبک رهبری (تحولی یا تبادلی) وارنو بارک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی متکالف ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه رهبری مسیر-هدف هاوس-تفسیر و نمره گذاری-لاتین-۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک رهبری رابطه/وظیفه مدار باردنز و متزکاس-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر) فیدلر و چمرز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تئوری xوy (رهبر سنتی یاجدید) شولمن ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو فیدلر و چمرز- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه پیرو موثر آر آی کلی- تفسیر و نمره گذاری

 

مدیریت و منابع انسانی:
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه علل ترک سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و بهبود – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های افراد درباره خودارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فنون آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش و توسعه در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی دوره آموزشی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی‌گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فرهنگ مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جلسات مطالعه موردی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های مربی گری هدف مدار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش روابط انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش به کار و فعالیت زنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی نیرویابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه گزینش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش کارفرما به استخدام کارآموزان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ورود کارکنان جدید به سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی متقاضی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه شرح وظیفه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدل ویژگی های شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جابه جایی و تحرک نیروی کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسؤلیت های مدیران منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ممیزی منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت برونسپاری منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نقش های مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه درک مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری

 

تفکر و افکار:

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۸۵گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون انتقاد گری – نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار احساس و افکار ناکارامد- تفسیر- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه افکار خودکار- نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری- تامل و مولفه های آن-۲۴ گویه ای

 

ارزش و معنویت:

دانلود راهنمای آزمون بررسی ارزش ها آلپورت و همکاران ۱۹۶۰

دانلود پرسشنامه ارزش لوزیر- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت ارزش ها روکیچ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شخصی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شغلی و خانوادگی (دانشجویان دختر)-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن – ۳مولفه – ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ – پایایی و روایی- ۴۷ گویه

دانلود پرسشنامه تجارب معنوی روزانه DSESاندروود و ترسی- روایی و پایایی- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس- روایی و پایایی- ۲۴ گویه

 

مشارکت:

دانلود پرسشناه سنجش مشارکت،سرمایه، اعتماد و حمایت و مولفه های آن- ۵۸ گویه

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل کنجر-تفسیر و نمره گذاری

 

تصمیم گیری:

دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

دانلود پرسشنامه (۵C)سنجش مراحل تصمیم گیری-۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری بروس و اسکات- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه حل مساله هلریگل،اسلوکوم و وودمن – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه حل مساله PSI هپنر و پترسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توانایی شهودی آگور -تفسیر و نمره گذاری

 

تعهد:

دانلود پرسشنامه تعهد شغلی بلاو – تفسیر و پایایی و روایی- ۴ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( ۱۹۹۰)- مولفه ها و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر( ۱۹۷۹ ) – نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی-تفسیر، پایایی و روایی-۳ مولفه-۱۸ گویه

 

روحیه و افسردگی:

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان -تفسیر و پایایی و مولفه ها

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان بنتلی و رمپل PTO – لاتین (۱۰۰ گویه ای)

دانلود پرسشنامه تشخیص افسردگی پس از زایمان ادینبورگ-تفسیر و نمره گذاری-۱۰

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی – نمره گذاری – ۱۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی بک BDI -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه افسردگی سما-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI – تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI_4- اسپرافکین لانی و گادو- فرم والدین-۱۱۰

دانلود پرسشنامه علایم مرضی کودکان- CSI-4-روایی و پایایی-فرم معلم -۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه علائق و دل مشغولی های شخصیPCI-تفسیر نمره گذاری-۱۰بخش

دانلود پرسشنامه فعالسازی رفتاری برای افسردگی کانتر BADS- روایی نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی نوجوانانKADS-II کوتچر-روایی و پایایی- ۱۱

دانلود پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA

 

همدلی و همدردی:

دانلود پرسشنامه احساس همدلی و همدردی بچه ها-مک کورمیک و آیرز۲۰۰۹-۵ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان

دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی -تفسیر و نمره گذاری- ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار جفرسون – پایایی آن- ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تحلیل ناکامی ERTO-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شاخص ارزیابی اختلالات تنظیم عاطفیDERS-گراتس-مولفه ها-۴۱گ

دانلود پرسشنامه مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه TOSCA -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عاطفه در کارکنان بیمارستان

دانلود پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول(O-Life)- پایایی و روایی- ۱۰۳ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس تجارب مثبت و منفی(SPANE)-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گویه

 

کتابداری و مدیریت دانش:

دانلود پرسشنامه همخوانی سرفصل های رشته کتابداری با عمل کتابداری-۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش دانش مهارت و وظایف حرفه ای کتابداران-۴ مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران- ۵مولفه – ۵۷ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک-چو۲۰۰۳-تفسیر-۹

دانلود پرسشنامه کتاب های الکترونیک در کتابخانه ها-مینارد و مکنایت-تفسیر-۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی دسترسی به خدمات مجلات الکترونیک-مونوپولی-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه نگرش کاربران درباره جریمه در کتابخانه ها-آدومی-تفسیر-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه وظایف کتابدار در سیستم خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۱۹گویه

دانلود پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های کتابدار ها-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۲۳گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به تسهیم دانش-یونس و مجید۲۰۰۷-تفسیر-۷

 

نیاز ها و انگیزه و انگیزش:

دانلود پرسشنامه نیاز ها گوردون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ) لازیر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز (مک کللند) استیرز و پورتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای ERG آلدرفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز به شناخت و نمره گذاری- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادی روانی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش سطوح نیاز- تفسیر -۵ سطح- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه انتظار هاکمن،لالر و پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند ۱۹۹۲ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM -لاتین- نمره گذاری و پایایی-۷ مولفه-۴۳ گویه

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو) جونز و فیفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه انگیزه شغلی- تفسیر و نمره گذاری- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفتACMT -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن- ۲۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلمریچ/اسپنس-لاتین-تفسیر و پایایی-۴ مولفه-۲۳

دانلود پرسشنامه فرافکن انگیزش پیشرفت دئوموهان -تفسیر و نمره گذاری

 

فرسودگی:

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون۱۹۸۶-تفسیر و مولفه ها-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی و مولفه های آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلیGBI برنوت گلگارد -تفسیر و نمره گذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران-نمره گذاری و پایایی-۱۵گویه

 

مدیریت زمان و تغییر:

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه) اسمیت و ریلی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اتلاف وقت تال و وارن ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه استفاده بهینه از وقت-تفسیر و نمره گذاری

 

اجتماعی و مسئولیت اجتماعی:

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه S.S.S حمایت اجتماعی ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده-پروسیدانو و هلر PSSFA-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان-پروسیدانو و هلر PSSFR-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن- روایی و پایایی- ۷۹ ماده

دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون- تفسیر نمره گذاری و پایایی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل-تفسیر و روایی و پایایی-نسخه دوم AAQ-II – 10 گویه

دانلود پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین- روایی و پایایی-۱۷

دانلود پرسشنامه و آزمون رشد اجتماعی الیس وایتزمن- روایی و پایایی- ۲۷ ماده

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب و فشار و ناراحتی اجتماعی SAD- روایی و پایایی- ۲۸

دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه اجتماعی ISSB-روایی و نمرهگذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فهرست ارتباط اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی مزمن-روایی پایایی-۵۲

دانلود پرسشنامه و تست سازش یافتگی اجتماعی- نمرهگذاری و پایایی- ۷۴ ماده

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی-زبید عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه نگرشها به مسئولیت اجتماعی-عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان-بنت۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت-چن و گونگ۲۰۰۹-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلودپرسشنامه مسولیتپذیری اجتماعی شرکتهای بورس اوراق بهادار-روایی پایایی۲۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها -تفسیر و روایی -۳۲گویه

دانلود پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی-هوسی۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۸

 

خلق و خوی:

دانلود پرسشنامه خلق و خوی مالهوترا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خلق و خوی(مزاج) کودکی میانه کری۲۰۰۰-تفسیر و پایایی- ۵۷ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه تایید AMS-تفسیر و نمره گذاری

 

هویت:

دانلود پرسشنامه هویت یابی آدامز- لاتین- تفسیر و پایایی- ۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت و مولفه های آن- ۱۹گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک هویت بروزونسکی ISI 6G -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تعیین هویت رایان و دیگران (۱۹۹۳) – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بحران هویت -تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه بحران هویت احمدی-تفسیر و نمره گذاری-۱۰ بخشی

دانلود پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت- نمرهگذاری و پایایی-۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت ورزشی AIMS برور-روایی و پایایی- ۱۰گویه

 

خود و خود ارزیابی:

دانلود پرسشنامه ادراک خویشتن-اینتانوند- تفسیر و نمره گذاری-۴مولفه- ۸۰ گویه

دانلود پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانانSEQ-Cموریس ۲۰۰۱-روایی پایایی-۲۳

دانلود پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی – صداقتی فرد- تفسیر و پایایی – ۲۲ گویه

دانلود ‍پرسشنامه خود پنداره -فضلی-تفسیر نمره گذاری و روایی -۲۸ گویه

دانلود پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی SSI ماخ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احتمال رفتار خودکشی مراجعین رناو ۲۰۰۹- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خطر خودکشی(مناسب مصاحبه)-۳ مولفه-۲۵آیتم

دانلود پرسشنامه خود آرمانی و خود واقعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-تفسیر و نمره گذاری- ۴۶ گویه

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-اسکورون فریدلندر۱۹۹۸-نمرهگذاری پایایی-۴۳گویه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (۱۷-GSE)-نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (۱۰-GSE)-تفسیر و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان (۱۹۹۹) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه خودشناسی- تفسیر و نمره گذاری- سه گزینه ای- ۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه خود شناسی انسجامی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی خودشناسی-تفسیر- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی بیابانی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست خود شناسی قوه خیال پردازی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی وتن و کامرون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی- برون، میلر و لاوندوسکی-لاتین-نمره گذاری پایایی-۶۳

دانلود پرسشنامه سطوح خود انتقادی LOSC – قربانی-تفسیر و نمره گذاری-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه آسیب به خود SHI-سانسون و همکاران-تفسیر نمرهگذاری-۲۲ گویه

 

هوش و حافظه:

دانلود پرسشنامه تست اینیاگرام مارکوس بکر- تفسیر و نمره گذاری – ۱۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون آدمک گودیناف (تست هوش ۳-۱۳سال)-نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه-تفسیر و پایایی-۸۰ گویه

دانلود راهنمای آزمون هوشی موزائیک ژیل- تفسیر و نمره گذاری و مولفه ها

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی آر. بی. کتل فرم A -B -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس بهوشیاری و نمره گذاری آن- ۱۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی دمینوها ۴۸-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون بهره هوشی ماز های پرتئوس- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش حسی -حرکتی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیات عینی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیاتی انتزاعی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود آزمون اجرای کامپیوتری حافظه وکسلر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه حافظه بصری کیم کاراد -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی- تفسیر، روایی و پایایی- ۴۳ ماده

دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران – مولفه ها و نمره گذاری- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه هوش معنوی ناصری-مولفه ها و نمره گذاری روایی و پایایی- ۹۷گویه

 

هیجان:

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم دهی هیجانی و مولفه های آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم جویی شناختی هیجانCERQ_P-مولفه ها و پایایی-۳۶

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ -تفسیر و نمره گذاری – ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی دان ۲۰۰۱- ۹ گویه ای و امتیاز بندی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار و آن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز-تفسیر نمرهگذاری پایایی-۲۸گویه

دانلود پرسشنامه شدت هیجان مارک دیویس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه هیجان خواهی ماروین ذاکرمن- تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس فرا خلقی- هوش هیجانی و نمره گذاری آن-۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تکانشوری بارات-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس – مولفه های آن

 

مدیریت کیفیت خدمات :

دانلود پرسشنامه کیفیت مدیریت -تفسیر و نمره گذاری و پایایی آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM فدرال- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی-هیلث و داوید-نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت (موسسه و کار)- ۱۰ مولفه

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت کار (حسابرسی مالی)- ۳مولفه-۴۷ ماده

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری-EFQM- 90 گویه

دانلود پرسشنامه توجه سازمان به کیفیت خدمات -لوبو زیری-تفسیر و نمرهگذاری-۲۳

دانلود پرسشنامه شرکت‌ های متعالی-نیل ۲۰۰۳-تفسیر و نمرهگذاری-۲۲گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان-قبادیان-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر-کارانا و پیت۱۹۹۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴

دانلود پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید-ادگت۱۹۹۴-تفسیر نمرهگذاری-۵۳

 

کیفیت زندگی و سبک زندگی:

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی۲۰۰۴ (WHOQOL)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون – مولفه های آن- ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- محقق ساخته (۴ مولفه)- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی موجال NIOSH و ۷۹ گویه ای- لاتین

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش دبستان(۶-۱)TAPQOL -روایی پایایی-۴۳

دانلود پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت-لاتین-نمرهگذاری و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت-تفسیر و پایایی- ۶ عامل- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن -تفسیر و پایایی و روایی- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) لینهان و همکاران ۱۹۸۳-تفسیر/نمره گذاری-۴۸ گو

دانلود پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی ماتئوس ۱۹۸۲ -تفسیر و نمره گذاری

 

برنامه ریزی:

دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی مولفه های آن – ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت مدرسه-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۹ ماده

دانلود پرسشنامه شناسایی قوت،ضعف،فرصت تهدیدSWOT زنجیره تأمین-مولفه -۸۷

 

استاندارد ها:

دانلود پرسشنامه استاندارد های سازمانی در مدارس-۲۰۰۳- ۱۳ استاندارد- ۸۸ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های مدیران مدرسه -تفسیر و نمره گذاری- ۶ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی شاگردان- ۵مولفه

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزش شاگردان-۷م

دانلود پرسشنامه توسعه استاندارد های حرفه ای معلمان جدید-تفسیر -۹ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های معلمان تازه کار-تفسیر و نمره گذاری -۱۱ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های حرفه معلمی-تفسیر و نمره گذاری -۱۲ ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های عملکردی برای متقاضیان معلمی-تفسیر -۶ ماده

 

باورها:

دانلود پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر ۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری- ۶۳ گو

دانلود پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز- تفسیر و پایایی- ۱۰۰ ماده

دانلود پرسشنامه اعتقاد به خرافات-تفسیر و نمره گذاری

 

اهداف:

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و مقیاس پیشرفت – تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART

دانلود پرسشنامه هدفگذاری لورنزی -تفسیر و نمره گذاری

 

وسواس و وسوسه:

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز CBQ – تفسیر و پایایی- ۲۰ ماده (گویه)

دانلود پرسشنامه وسواس فکری گیب و همکاران

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی پل سالکووسکیس – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه وسواس فکری و عملیYBOCS ییل و براون – تفسیر آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی YBOCSییل و براون- تفسیر آن- ۷۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی هاجسون راچمن-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی اختلال وسواس فکری و عملی لینفیلد- ۱۸ گویه

 

احساسات:

دانلود پرسشنامه احساس گناه موشر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت« پدیده غلط انداز»-تفسیر نمرهگذاری۱۴

دانلود پرسشنامه احساس غربت و مولفه ها و پایایی و روایی آن- ۳۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس تنهایی UCLA و نمره گذاری آن – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی- تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه حسادت(آیا شما حسود هستید؟) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه و مقیاس احساس خودکفایی کودکان- روایی و پایایی-۲۲ گویه

 

مهارت ها:

دانلود پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران مدارس-پینتر- نمره گذاری- ۷ ماده

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر کامرون و وتن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی – ۱۸ مولفه – فرم بلند- ۱۴۴ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی افراد وابسته به مواد-یارمحمدی-۶مولفه- ۱۰۰گو

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون-تفسیر و نمره گذاری -۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت -تفسیر و نمره گذاری- ۴۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی- ۳۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاواOMSAT -لاتین-روایی و پایایی-۸۵

دانلود فهرست مهارتهای اجتماعی مخصوص بیماران اسکیزوفرنی ایران-رواییو پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوان ایندربیتزن و فوسترTISS-روایی پایایی-۳۹

 

تیم و گروه:

دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت تیم های منابع موثر-۵ مولفه- ۵۰ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه مادیکس۱۹۹۸ و فراسر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم

دانلود پرسشنامه عملکرد تیمی -مایکل وست- ۶ مولفه – ۱۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم ترنر۱۹۹۸ و فریزر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه شناخت تیم کاری جک گیب -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهبود تیم هلریگل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نقش های گروهی در گروه های آموزشی دانشگاه مقیمی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه کارگروهی ایوانز و جارویس -تفسیر و نمره گذاری

 

اثربخشی:

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان -تفسیر، روایی، پایایی و نمره گذاری-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه اثربخشی گروهی فریدمن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی معلم -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی برنامه های آموزشی-چو و بولی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده-هاسین و همکاران-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عوامل انگیزشی شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت-صیدافکن-تفسیر پایایی و روایی-۴مولفه-۲۹ماده

 

ارزیابی و ارزشیابی:

دانلود پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) -تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه شاخص های جایزه دمینگ- تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۱۰ شاخص

دانلود پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد P & M

دانلود پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکرد آرمستراگ ۲۰۰۰

دانلود پرسشنامه پیشرفت عملکرد اگان ۱۹۹۵

دانلود پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد باکینگهام و کافمن۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع

دانلود پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان

دانلود پرسشنامه ارزشیابی کارکنان و کارشناسان- ۷ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی مدیران- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سرپرستان- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد ۳۶۰ درجه و مولفه های آن

 

فراشناخت:

دانلود پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدنBDMCQ-تفسیر نمرهگذاری-۳۱ گو

دانلود پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت نوجوانان (MCQ-A)-تفسیر پایایی-۳۰

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون -نمره گذاری- ۵خرده مقیاس- ۳۰ گویه

 

مدیریت بازرگانی و کسب و کار:

دانلود پرسشنامه بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش-چادام۲۰۰۵-نمرهگذاری-۲۷

دانلود پرسشنامه بازارهای ارگانیک-پادل-تفسیر و نمره گذاری- ۲۷گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-کولار۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش به بازار-لادو۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری-۳۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-ازر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۳۷گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی-بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶

دانلود پرسشنامه فعالیت های بازاریابی-ماوندو۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۴۹گویه

دانلود پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی-یونگداهل۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۴گویه

دانلود پرسشنامه رضایت از قیمت-ماتزلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گویه

دانلود پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی- بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه سبکهای مدیریت مدیران بازاریابی- پون۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۱۶

دانلود پرسشنامه قابلیتها و مهارتهای لازم بازاریابی-گری۲۰۰۷-تفسیر نمرهگذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گ

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی۲-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید-کاویوسگیل-تفسیر- ۲۳

دانلود پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی-گیلیگان۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۴۱

دانلود پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی-لی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۶

دانلود چک لیست نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی-۱۵نوع- ۱۰۲اقدام

دانلود پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی-لی۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵گویه

دانلود پرسشنامه دشواریهای مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی-لی-نمرهگذاری- ۷

دانلود پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار-جین-تفسیر – ۳۳گویه

دانلود پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی-ووس۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابیبنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۵گو

دانلود پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژیهای بازاریابی-رانچهود۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گویه

دانلود پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه مشتری گرایی-قاضی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۲۱گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان-کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲گویه

دانلود پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری-تاسو۲۰۰۳-نمرهگذاری-۲۱گ

دانلودپرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری-حاجت۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۷

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان-گارانا۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۲

دانلود پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات-کولیر۲۰۰۰-نمرهگذاری- ۱۳

دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری-ملهم۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۵

دانلود پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور-فولرتن۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۲گو

دانلود پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن-سودرلاند۱۹۹۸-تفسیر نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری-اگرت۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری-کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۷گو

دانلود پرسشنامه ناخشنودی مشتری- کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی رستورانها از طریق مشتری-لی۱۹۹۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان-گریر۱۹۹۷-نمرهگذاری-۲۶

دانلود پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان-کاو۲۰۰۶-نمره گذاری- ۲۹

دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری-لی۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گو

دانلود پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان-نیلسون۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۸گویه

دانلود پرسشنامه شکایات مشتری-بنت۱۹۹۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری در سازمان و مولفه های آن- ۱۶ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن- ۱۴گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ECSI-تفسیر روایی-۱۶

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت مشتری- ۶ مولفه- ۲۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید اینترنتی-نمرهگذاری- ۵۰گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت فروش-بالداف۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۶۵گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان-۳مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش-گیونزی۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مذاکره فروش با خریدار خارجی-شانکارماهش۲۰۰۴-نمره گذاری- ۱۲۲

دانلود پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری-گلیس۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹

دانلود پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان-پیت۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه فروشنده حرفه ای-اورتون۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۳۱گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی-کیم۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات-آشیل۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات-کانسو۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۷گویه

دانلود پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چندملیتی-اکازاکی۲۰۰۵-نمرهگذاری۱۸

دانلود پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات-لیو۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات-کابریل۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان-بامگارث۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۹گو

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی-واهی۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند-تای۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند-برینک۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۵گو

دانلود پرسشنامه نام تجاری (برند) – ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند-تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه اعتبار برند(نام تجاری)- تفسیر نمره گذاری و روایی – ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال-تفسیر و روایی -۴۵گویه

دانلود پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات

دانلود پرسشنامه رضایت از برند (نام تجاری) خارجی- ۲۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری(برند)شهر-لاتین-تفسیر پایایی-۹مولفه- ۵۵

دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید-چتامروگچای۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام-چاپمن۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده خرید-کارپنتر۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گویه

دانلود پرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه-رینتاماکی۲۰۰۶-نمره گذاری- ۱۸

دانلود پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی مد-کامانیدو۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گ

دانلود پرسشنامه تعاملات خریداران و عرضه کنندگان-بلنکرو۱۹۹۷-تفسیر نمرهگذاری-۵

دانلود پرسشنامه خرید از اینترنت-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات در سفارشات و دریافت کالا-رویتر۱۹۹۶-تفسیر۳۳

دانلود پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات-جول۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی-اسویف۱۹۹۹-نمرهگذاری- ۲۰

دانلود پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات-تافتن۲۰۰۵- نمره گذاری- ۱۲

دانلود پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان-جانگبوک۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان-پیرسون۱۹۹۹-نمره گذاری- ۲۷

دانلود پرسشنامه موانع صادرات-سیلوا۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا-قیمن۱۹۹۹-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گ

دانلود پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی-کاراکایا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی-وود۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵۹گویه

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه طراحی یک سیستم برای طراحی محصول جدید- ۷ گویه

دانلود پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه

دانلود پرسشنامه مقایسه زوجی آمیخته بازاریابی صادرات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

دانلود پرسشنامه شناسایی موانع بکار گیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی

دانلود پرسشنامه افزایش یکپارچگی زنجیره تامین-تفسیر- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط والدین پر شود

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین- توسط فرزند پر شود

دانلود پرسشنامه ریسک درک شده – ۳ مولفه – ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بهره شهرت فامبرن ۲۰۰۱- ۶ مولفه و ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به کسب و کار-اریک ۲۰۰۷-تفسیر-۲۰ گویه

 

مدیریت شهری:

دانلود پرسشنامه تغییر کاربری مسکونی به تجاری- تفسیر و نمره گذاری-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه تخصصی و تفسیر آن- ۹۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه گردشگری فرهنگی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه شهر مورد علاقه گردشگری

دانلود پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی-۱۲بعد-۵۶گو

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مهاجرت به شهرها و مولفه های آن

 

مدیریت توریسم و هتلداری:

دانلود پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل-کورتز۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳ گ

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل-کنگ ونگ۱۹۹۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۷گ

دانلود پرسشنامه اقدامات زیست محیطی-ماناکتولا۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گ

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها-رادر۲۰۰۶-نمرهگذاری-۴۰گ

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده هتل-کینسی۱۹۹۹-تفسیر نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها-دوتا ۲۰۰۷-تفسیر- ۱۰گ

دانلود پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل-سالنت۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۳۹گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان-کیلیک۲۰۰۵-نمرهگذاری-۴۳گ

دانلود پرسشنامه میزان رضایت پزشکان هتل-اوزاکی۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۸گ

دانلود پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل-وبستر۱۹۹۴-تفسیر و نمرهگذاری-۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای آموزشی کارکنان هتل-مک کول۱۹۹۷-نمرهگذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم-دیاز۲۰۰۶-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم-آکسو۲۰۰۵-تفسیر نمرهگذاری-۳۲

دانلود پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم-مارتین ۲۰۰۶-تفسیر – ۱۶ گویه

 

حکومت های محلی:

دانلود پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه-پولین و حیدر ۲۰۰۳

دانلود پرسشنامه نگرشها در زمینه حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداریها-پولانن۲۰۰۵-تفسیر

دانلود پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی درNGOs-لیبلر فری۲۰۰۴-تفسیر نمرهگذاری

 

مدیریت خدمات پلیس:

دانلود پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس-کاو ۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۵ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد پلیس-متکالف و دیک۲۰۰۰-تفسیر و نمرهگذاری-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۱گویه

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۲۴گویه

 

پزشکی:

دانلود پرسشنامه علائم سر درد (میگرن)- تفسیر و پایایی- ۲۵ آیتم

دالود پرسشنامه ناتوانی ناشی از سردرد- تفسیر پایایی و روایی- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه باور های مرتبط با دارو و مواد – تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سابقه پزشکی- تفسیر -۲۳ حیطه

دانلود پرسشنامه تیپ بدنی به روش پزشکی واتا، کافا، پیتا – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه تصویر بدنی برچید و همکاران- پایایی- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI-تفسیر و روایی پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی بینایی کاربران پایانه های تصویری-پایایی روایی-۱۵

دانلود راهنمای آزمون تصویر چشم ها برای بزرگسالان

دانلود پرسشنامه نشانه های جسمی پل و انرایت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری -تفسیر و پایایی-۶مولفه- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه گزارش صبحگاهی بیمارستان- تفسیر و نمره گذاری-۱۸ آیتم

 

مدیریت بیمارستانی:

دانلود پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان-کالوسکی۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی-زینلدین ۲۰۰۶-تفسیر-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه رضایت بیماران-بیرینگ۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت-لارسون۲۰۰۵-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه ر؄اعاتی که در این گونه موارد به دست می آید در بهترین حالات فاقد انسجام خواهند بود و در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد. در محدوده های زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت هایی همچون: در ۵ سال گذشته، در یک سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاه تر مناسب است زیرا پاسخ دهندگان نمی توانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های طولانی به یاد آورند.

۵٫ برای سؤال های حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاهی اوقات پرسش هایی مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

۶٫ تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤال ها که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ها مطرح می شود این پرسش ها از مواردی به این شرح تشکیل شده اند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

۷٫ سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه گیری کند به منظور تهیه و تنظیم پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤال های پرسشنامه هدفی را اندازه گیری کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطلاعات لازم برای پاسخ دادن به سؤال های تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمع آوری کرد.

۸٫ سؤال های پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که پرسشنامه در آن اجرا می شود تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤال های پرسشنامه بر اساس آن طرح می شود متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح می دهند که نکات مربوط به ویژگی های فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام می دهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعه ی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین نماید. چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه آن است که پرسش های مربوط به موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخ دهی به دست آید.

۹٫ صفحه اول پرسشنامه بایست مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ها باشد.

طرح پرسشنامه:

توصیه های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده اند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کند:

۱- پرسشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.

۲- پرسشنامه را صفحه بندی کنید.

۳- سؤال های پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان باشد.

۴- در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر کنید.

۵- نحوه پاسخگویی به سؤال ها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید.

۶- در ابتدای هرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید.

۷- سؤال های پرسشنامه را براساس نظم منطقی مطرح کنید.

۸- در ابتدای پرسشنامه سؤال هایی را مطرح کنید که جالب هستند.

۹- در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سؤالات مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید.

۱۰- از به کاربردن کلماتی که پاسخ دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید.

۱۱- در هر سؤال اطلاعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.

۱۲- طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح کنید. به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدف های پژوهش موردنیاز هستند.

منابع و مآخذ :

۱) اسلامی فارسانی ،”تهیه طرح تحقیق برای یک پروژه تحقیقاتی ” ، فصلنامه مصباح ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۷۲ .

۲) امین ، ماپور و میکائیل ناب ، ” عامل تاثیر – منافع و مضار ” ترجمه و تدوین محمد جواد رسانی ، فصلنامه علوم ، تحقیقات و فناوری ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۸۰ .

۳) ———- ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات بدر ، ۱۳۶۴ .

۴) هومن ،حیدر علی ،پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، ج ۳ ، ۱۳۷۰ .

۵) غلامحسین زاده ، غلامحسین ، آیین نگارش و ویرایش ، تهران ، انتشاارت سمت ، ۱۳۷۲

 

 

پرسشنامه ها، آزمون ها و مقیاس های زیر در ابتدای همین صفحه(بالا):

پرسشنامه های مدیریت- آزمون های مدیریت- تست های مدیریت- مقیاس های مدیریت-

پرسشنامه های مدیریت آموزشی- آزمون های مدیریت آموزشی- تست های مدیریت آموزشی- مقیاس های مدیریت آموزشی-

پرسشنامه های مدیریت بازرگانی- آزمون های مدیریت بازرگانی- تست های مدیریت بازرگانی- مقیاس های مدیریت بازرگانی-

پرسشنامه های رفتار سازمانی- آزمون های رفتار سازمانی- تست های رفتار سازمانی- مقیاس های رفتار سازمانی-

پرسشنامه های منابع انسانی- آزمون های منابع انسانی- تست های منابع انسانی- مقیاس های منابع انسانی-

پرسشنامه های روانشناسی- آزمون های روانشناسی- تست های روانشناسی- مقیاس های روانشناسی-

پرسشنامه های مشاوره- آزمون های مشاوره- تست های مشاوره- مقیاس های مشاوره-

پرسشنامه های علوم اجتماعی- آزمون های علوم اجتماعی- تست های علوم اجتماعی- مقیاس های علوم اجتماعی