فرضیه تحقیق در پروپوزال چیست

فرضیه تحقیق در پروپوزال

در پژوهشهای کمی و تجربی و در تحقیقات ترکیبی پایان نامه و مقاله، شاهد تدوین فرضیه هستیم، در این پژوهشها، فرضیه همواره برگرفته از سوال پژوهش است؛ تا زمانی که سوالات پژوهشی پایان نامه به درستی مشخص نشود، ارائه فرضیه بی معناست. فرضیه پایان نامه حدس عالمانه ای در خصوص حل مسئله است که رابطه منطقی بین دو یا چند متغیر تحقیق را تعریف می کند که به صورت جمله ای آزمون پذیر و بر پایه ارتباطات متنغیرها تعیین میشود (سکاران، 1390). فرضیه تحقیق پاسخی بخردانه، احتمالی و موقت برای سوالات پژوهش است که در مراحل بعدی تحقیق، درستی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. تدوین فرضیه، پژوهش را روی هدفی معین حفظ کرده و از پیش داوری پیشگیری می کند (شریفی، 1391). فرضیه تحقیق یک بیانیه ضمنی و حدسی یا پیشنهادی احتمالی و آزمایش درباره چگونگی روابط بین متغیرهاست. فرضیه پروپوزال، جمله خبری است که روابط بین متغیرهای پایان نامه را نشان می دهد و روابط احتمالی بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1389).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواید وارد بحث شوید؟
همکاری رایگا را احساس کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *