مدل پیاده سازی مدیریت دانش

امروزه بکارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله مؤسسات آموزشی ،بهداشتی ،صنعتی ،خدماتی وتجاری ضروری بنظر می رسد.. اجرای مدیریت دانش در سازمان منجر می شود دانش تولید شده توسط افراد برای همیشه در سازمان باقی بماند و در نتیجه ی خروج کارکنان از سازمان، دانش تولیدشده – با توجه به هزینه ای که سازمان صرف تولید آن کرده است – از سازمان خارج نمی شود. در سازمان هایی که به شکل سنتی اداره می شوند دانش از بالا به پایین در طول خطوط سازمانی در جریان است. در این صورت دانش به ندرت در زمان درست و در جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، قابل دسترس است.
اما در سازمان های دانش محور  که به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته اند، دانش در کل سازمان جاریست و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب می تواند از آن در جهت انجام وظایف خود استفاده کند. ارائه مدلی جهت اجرا مدیریت دانش در سطح شهرداری منطقه ده که بوسیله آن بتوان دانش موچود را توزیع ودر دسترس عموم قرار داد هدف اصلی میباشد.مدل های بسیاری راجع به مد یریت دانش پیشنهادشده است که دارای فرآیند های متفاوتی است.مدل های شبکه؛انچمنی/ارتباطی؛ومدل های فلسفی ارائه شده است.