قیمت و هزینه خدمات مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع

ـ هزینه تهیه کامل فصل چهارم پایان نامه؛ تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS، مدلسازی معادلات ساختاری LISREL مبلغ 199 هزار تومان میباشد.

جهت استعلام هزینه سایر فصول از طریق تلگرام پاسخ فوری دریافت نمایید. (9124384291)