پرسشنامه محقق ساخته made questionnaire

پرسشنامه استاندارد ـ پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه بعنوان یکی از ابزارهای اصلی گردآوری داده های پایان نامه، مقالات علمی پژوهشی بشمار میرود. پرسشنامه در پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری غالبا بصورت محقق ساخته ( Self Made questionnaire ) طراحی میشود؛ این در صورتیست که محقق موضوع پایان نامه را طبق متغیرهای جدید و ارزیابی نشده انتخاب کرده باشد. در صورتیکه موضوع پایان نامه قبلا در مقالات ISI و علمی پژوهشی دیگر کار شده باشد و صاحبنظرانی در مورد آن تحقیق و کاوش کرده باشند، محقق میتواند از پرسشنامه های استاندارد دارای گویه ها و سنجه های از پیش برازش شده استفاده نماید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه ( Validity & Reliability of Questionnaire ) هایی که در در مقالات، پایان نامه ها و سایر پروژه های دانشگاهی بعنوان ابزار جمع آوری داده ها بکار میروند، باید سنجش و ارزیابی شود. روایی پرسشنامه در پایان نامه و مقالاتی که دانشجو در دانشگاه ارائه میکند غالبا به شیوه اتفاق نظر اساتید دانشگاه تایید میشود. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق فورمول آلفای کرونباخ و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مانند SPSS محاسبه میشود.

نحوه طراحی و ساخت پرسشنامه آماری محقق ساخته

محقق برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته باید از شاخص ها، متغیرها، سوالات پروپوزال، فرضیه های تحقیق و مدل تحقیق و در نهایت تمام ابعاد طرح شده در پروپوزال استفاده کند. بطوریکه همه میدانیم یک نوع یکپارچگی باید بین مطالب پروپوزال وجود داشته باشد؛ یعنی سوالات باید با فرضیه ها همخوانی داشته باشد. سوالات و فرضیات نیز هر یک بر اساس متغیرهای وابسته و مستقل مطرح شده در پایان نامه طراحی میشوند. در نهایت، مدل مفهومی نیز بصورت نموداری و شماتیک تمام ابعاد طراحی شده در بیان مسئله، فرضیه ها، پرسش ها، متغیرها و شاخص ها را به نمایش میکشد. کتابخانه دیجیتال کمکیار، امکاناتی برای دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته رشته های مختلف اندیشیده است.