پرسشنامه های استاندارد مدیریتی روانشناسی سازمانی

پس از انتخاب پرسشنامه، از طریق فرم سفارش اعلام نمایید و طی 20 دقیقه پرسشنامه را تحویل بگیرید.

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فهرست جامع پرسشنامه های مجموعه پژوهشنامه مدیریت

پژوهشنامه مديريت 1: مباني سازمان و مديريت

فصل اول: بهره وري و اثربخشي سازمان

1 نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري

2 برنامه هاي بهبود بهره وري

3 مقايسه مديران مجرّب با مديران جوانتر

4 انسجام و يكپارچگي سازمان

5 هويت سازمان

6 عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني

7 استراتژي روابط بين سازماني

8 توانمندسازي سازماني

9 سازمان هايي در كلاس جهاني

10 استراتژي ارزيابي سازماني

11 ظرفيت هاي سازماني

12 سلامت كسب و كار

13 معيارهاي موفقيت سازمان

14 خود ارزيابي كسب و كار

15 اثربخشي مديريت سازمان

فصل دوم: مديريت عملكرد

16 ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها

17 مديريت عملكرد

18 عملكرد در شركت هاي چند مليتي

19 ملزومات عملكرد كسب و كار

20 مالكوم بالدريج

21 كارت امتيازي متوازن

بر عملكرد شركت EFQM 22 تاثير مدل

23 ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد

فصل سوم: شايستگي ها و مهارت هاي مديريت

24 مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني

25 مدير قرن بيست و يكم

26 مهارت هاي مديريت

27 مدير اثربخش

28 ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي

29 مهارت هاي سازماني

30 شايستگي هاي مديريت ارشد

31 شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

32 اثربخشي مديريت ارشد

33 فعاليت هاي مديريتي فايول

34 مهارت هاي ادراكي، انساني و فني

فصل چهارم: سازمان يادگيرنده

35 يادگيري در مورد محيط مديران

36 ظرفيت يادگيري سازماني

37 سازمان يادگيرنده

DLOQ 38 سازمان يادگيرنده بر اساس مدل

39 شرايط يادگيري در سازمان

فصل پنجم: برنامه ريزي و تصميم گيري

40 سبك تصميم گيري شخصي

41 تصميم گيرنده خوب بودن

42 برنامه ريز خوب بودن

43 مشاركت در تصميم گيري گروهي

44 سبك پاسخگويي

45 سبك تصميم گيري كلي

46 دودلي و ترديد در تصميم گيري

47 استراتژي تصميم گيري

فصل ششم: سازماندهي

48 ساختار نامشهود سازمان

49 نگرش نسبت به افراد و سازمان

50 مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي

51 سازماندهي و توسعه ساختار سازماني

52 طراحي ساختار ماتريسي

53 ساختار سازماني

54 ابعاد ساختار سازماني

55 ساختار سازماني بروكراتيك

فصل هفتم: كنترل و نظارت

56 خود نظارتي

57 فرآيند كنترل

58 بازخور عملكرد

59 انواع بازخور

60 مهارت هاي نظارت

61 كنترل پيش نگر

فصل هشتم: مديريت تغيير

62 آمادگي براي تغيير

63 مكانيزم هاي دفاعي در برابر تغيير

64 تغيير سازماني

65 مقاومت نسبت به تغيير سازماني

66 پاسخ سازمان به تغيير

67 تغيير محيط كاري با كيفيت بالا

68 انعطاف پذيري نسبت به تغيير

69 تغيير سازماني

70 آمادگي تغيير

71 آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني

72 تجربه تغيير

73 مداخلات

74 بهبود سازماني

75 توسعه سازماني

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و

گروهي)

فصل اول: كليات رفتار سازماني

76 درك رفتار سازماني

77 حس مشترك درباره رفتار در سازمان

(Action Plan) 78 ارزيابي برنامه هاي اقدام

79 تشريح رفتار

80 رفتار منطقي درك شده سازمان

فصل دوم: نگرش ها و ادراكات فردي

81 كانون كنترل

(OBSE) 82 عزت نفس مبتني بر سازمان

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

8

فهرست جامع

83 كفايت نفس

84 اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها

85 تحمل ابهام

86 خودآگاهي

87 عزت نفس

88 مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان

89 خودارزيابي سازماني

90 نگرش در كار

91 نگرش در مورد محيط كار

92 ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار

93 عزت نفس

94 احساس و نگرش افراد از خود

فصل سوم: يادگيري

95 يادگيري غير رسمي در محل كار

96 ابزار مدل يادگيري

97 يادگيري مشاركتي

98 يادگيري فردي

99 يادگيري گروهي

100 يادگيري سازماني

101 بررسي سبك هاي يادگيري

102 ابعاد سازماني توانمندكننده يادگيري فردي

103 سبك هاي يادگيري

104 سبك هاي يادگيري

105 ارزيابي سبك شناختي

106 ابزارهاي بهبود/ يادگيري

فصل چهارم: انگيزش

107 خوب بودن در ايجاد انگيزه

108 پرسشنامه انتظار

109 نگرش نسبت به سازمان

110 مهارت هاي انگيزشي

111 سنجش ضمني و صريح انگيزش

112 امتياز بالقوه انگيزش

فصل پنجم :رضايت شغلي و تعهد سازماني

113 رضايت شغلي

114 وفاداري

115 تعهد سازماني

116 تعهد سازماني

117 تعهد سازماني

118 اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان

فصل ششم: مديريت استرس

119 عوامل مؤثر بر استرس شغلي

120 علائم تحليل رفتگي

121 تحليل رفتگي و نيمه خاموشي

122 عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي

123 فرسودگي شغل

124 استرس شغلي

125 تحليل رفتگي

126 روش هاي غلبه براسترس شغلي

فصل هفتم: كار گروهي و تيمي

127 دلايل اجراي مديريت بر مبناي تيم

128 عوامل تسهيل كننده مديريت بر مبناي تيم

129 نگرش افراد در زمينه گروه هاي كاري

130 بازيگر تيم

131 مراحل توسعه گروه

132 پرسشنامه نقش تيم

133 ارزيابي استقلال تيم

134 ارزيابي اثربخشي عملكرد گروه

135 بررسي ميزان مشاركت و درگيري افراد

136 مهارت هاي تسهيل كنندگي

137 جو يادگيري و مهارت هاي گروه كاري

138 ارزيابي اثربخشي تيم

139 هدف گذاري در تيم

140 بررسي نقش افراد در تيم

141 روابط بين شخصي در تيم

142 بررسي رويه ها در تيم

143 ارزيابي جلسات گروهي

فصل هشتم: پويايي هاي گروه

144 سبك هاي مديريت تضاد

145 چگونگي برخورد با عملكرد گروهي، رفتار بين گروهي و تضاد

146 پويايي جلسه

147 تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره

148 بررسي رويكردهاي مذاكره

149 مديريت تضاد

150 تاكتيك هاي سياسي

151 استراتژي هاي سياسي

152 انواع قدرت

153 مباني قدرت

154 مهارت هاي نفوذ سازماني

155 رفتارها در محيط اداري

156 درگيري شغلي (مشاركت كاري)

فصل نهم: توانمندسازي

157 نيمرخ توانمندسازي

158 توانايي الگوبرداري توانمندسازي

159 نيمرخ توانمندسازي

160 مهارت هاي توانمندسازي

161 ابعاد توانمندي محيط كار

162 توانمندسازي رواني

پژوهشنامه مديريت 3: مديريت رفتار سازماني (سطح سازماني)

فصل اول: ارتباطات سازماني

163 ارتباطات

164 كيفيت ارتباطات

165 خودگشودگي

166 بازخور و حمايت از استقلال كاركنان

167 رفتارهاي متقابل شخصي عادلانه

168 سبك ارتباطي

169 مهارت هاي بازخور

170 بازخور

171 خوب بودن در برقراري ارتباطات

172 نيازهاي ارتباطي

173 روابط با همكاران

174 اثربخشي سيستم ارتباطات

175 سرمايه رابطه اي

176 روابط بين شخصي

177 روابط بين شخصي

178 ارتباطات كلامي بين كاركنان و مديران

179 گوش كردن

180 مهارت هاي برقراري ارتباطات

181 مهارت هاي بين شخصي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

9

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

182 مهارت هاي گوش دادن

183 ارتباطات غير كلامي

184 شبكه هاي ارتباطات

فصل دوم: رهبري سازماني

185 تعيين سبك رهبري

Y و X 186 نظريه

187 موقعيت هاي رهبر

188 رهبر خوب بودن

189 خود ارزيابي رهبري

190 ارزيابي رابطه رهبر  پيرو

191 آمادگي پذيرفتن نقش رهبري

192 جانشين هاي رهبري

193 هوش هاي چندگانه در رهبري تحول گرا

194 سبك رهبري

195 توسعه رهبران

196 ويژگي هاي شخصيتي رهبر

197 مديريت تحول گرا

198 شبكه مديريتي كلارك

199 رهبري دانشي

200 رهبري چندعاملي

201 خودرهبري

202 ويژگي هاي رهبر

203 رهبري

204 رهبري تحول گرا

فصل سوم: رفتار شهروندي سازماني

205 رفتار شهروندي سازماني

206 رفتار شهروندي سازماني

207 رفتار شهروندي سازماني

فصل چهارم: عدالت سازماني

208 عدالت سازماني

209 عدالت سازماني

210 حساسيت به عدالت

211 تمايل به عدالت و تساوي

212 انصاف و تنوع

213 سنجش ابعاد عدالت سازماني

فصل پنجم: اعتماد سازماني

214 اعتماد

215 اعتماد

216 اعتماد سازماني

فصل ششم: فرهنگ سازماني

217 ارزيابي فرهنگ سازماني

218 فرهنگ سازمان، تغيير و توسعه

219 نگرش هاي فرهنگي

220 فرهنگ نو آوري

221 فرهنگ سازماني و نوآوري

222 بررسي ابعاد فرهنگ سازماني

223 فرهنگ ايمني

224 فردگرايي و جمع گرايي

225 جو سازماني

پژوهشنامه مديريت 4: روانشناسي سازماني

فصل اول: شخصيت

226 پنج بعد اصلي شخصيت

227 سنجش ماكياوليسم

228 ادراك شخصيت

229 خود شيفتگي

230 خوشبيني

231 كنترل تفكرات

232 خوشبيني

233 تفكر افراد پس از رويدادهاي منفي

234 ريسك پذيري

235 خودارزيابي تفكر و حل مساله

236 سنجش تفكرات كنوني

237 شخصيت شغلي

فصل دوم: سبك زندگي

238 فعاليت هاي كار و خانه

239 تضاد كار – خانواده

240 تضاد بين كار – خانواده

241 استرس سبك زندگي

242 توجه به سلامتي

243 شوخ طبعي

244 زندگي كاري

245 ارزش ها و سبك زندگي

246 سبك هاي زندگي

247 تغييرات ژنتيكي مواد غذايي

248 بررسي تغيير ژنتيكي مواد غذايي

249 برچسب هاي مواد غذايي

250 آگاهي از بيوتكنولوژي و دانش بيولوژي و ژنتيك

251 توجه به محيط زيست

252 امنيت شخصي غذا

فصل سوم: كيفيت زندگي كاري

253 كيفيت زندگي كاري

254 كيفيت زندگي كاري

255 كيفيت زندگي كاري

256 كيفيت زندگي

فصل چهارم: روانشناسي كار

257 شناسائي كليشه هاي حرفه اي

258 حمايت اجتماعي

259 موانع اقدام

260 نگرش نسبت به پول

261 مصاحبه هاي گروهي

262 فعاليت هاي كاري

263 قرارداد روان شناختي

264 پرسشنامه حرفه اي

265 انتظارات شغلي

266 مشتري، كارآفريني و يادگيري

267 مهارت هاي جستجوي شغلي

فصل پنجم: مديريت زمان

268 فنون مديريت زمان

269 مديريت زمان

270 نگرش ها نسبت به زمان

فصل ششم: اعتياد به كار

271 اعتياد به كار

272 اعتياد به پركاري

فصل هفتم: هوشمندي سازماني

273 هوش عاطفي

274 هوش عاطفي

275 هوش عاطفي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

10

فهرست جامع

276 هوش اجتماعي

277 ضريب هوشي تنوع

278 هوش فرهنگي

279 هوش فرهنگي

280 هوش سازماني

281 هوش معنوي

فصل هشتم: معنويت سازماني

282 سنجش ميزان گرايش به معنويت

283 معنويت در كار

284 معنويت در كار

فصل نهم: اخلاق حرفه اي

اخلاقي IQ 285 آزمون

286 گرايشات اخلاقي

287 اخلاق كاري

288 ارزش هاي شخصي

289 اخلاق

290 اخلاق اسلامي كار

291 انحرافات اخلاقي

292 ايدئولوژي اخلاقي

293 ارزش هاي كاري

294 ارزيابي كدهاي اخلاقي

295 اخلاق در سازمان

296 اخلاق

پژوهشنامه مديريت 5: مديريت منابع انساني

فصل اول: كليات مديريت منابع انساني

297 درك از مديريت منابع انساني

298 مديريت منابع انساني اثربخش

299 موانع مديريت منابع انساني اثربخش

300 كاركردهاي مديريت منابع انساني

301 نقشهاي مديريت منابع انساني

302 استراتژي منابع انساني سازمان

303 مديريت برون سپاري منابع انساني

304 مميزي منابع انساني

305 مسؤليت هاي مديران منابع انساني

306 مديريت كاركنان

307 مديريت منابع انساني، نوآوري، تكنولوژي و عملكرد

308 جابه جايي و تحرك نيروي كار

فصل دوم: تجزيه و تحليل و طراحي شغل

309 نياز رشد و ويژگي هاي شغلي

310 مدل ويژگي هاي شغل

311 شرح وظيفه

312 طراحي شغل

313 طراحي شغل براي يادگيري

314 اثربخشي تحليل شغل

فصل سوم: برنامه ريزي منابع انساني

315 ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني

316 دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني

317 برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني

فصل چهارم: استخدام منابع انساني

318 ارزيابي متقاضي شغل

319 ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان

320 ورود كاركنان جديد به سازمان

321 نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان

322 گزينش

323 ارزيابي اثربخشي نيرويابي

فصل پنجم: جنسيت و مديريت منابع انساني

324 استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي

325 موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت

326 نگرش به كار و فعاليت زنان

327 ادراكات از جنسيت در محل كار

فصل ششم: آموزش و توسعه منابع انساني

328 آموزش روابط انساني

329 مهارت هاي مربي گري هدف مدار

330 بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

331 توسعه مديريت

332 انطباق شيوه هاي آموزش با كاركنان قديمي تر

333 ادراكات در زمينه آموزش مديريت

334 جلسات مطالعه موردي

335 فرهنگ مربي گري

336 بهبود عملكرد از طريق ارزيابي و مربي گري

337 حمايت مديريت از آموزش

338 ارزيابي دوره آموزشي

339 آموزش و توسعه در سازمان ها

340 مربي گري

341 فنون آموزش

342 نگرش ها نسبت به توسعه مديريت

343 اثربخشي چرخش شغلي

فصل هفتم: ارزيابي عملكرد منابع انساني

344 ارزيابي عملكرد كاركنان

345 اثربخشي ارزيابي عملكرد

346 مزاياي ارزيابي عملكرد

347 ارزيابي از پايين به بالا توسط كاركنان

348 مقياس ها و سياست هاي ارزيابي عملكرد

349 نگرش هاي افراد درباره خودارزيابي

350 خود ارزيابي

351 سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش

352 ارزيابي عملكرد و بهبود

353 ارزيابي عملكرد و پاداش

354 مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش

355 ارزيابي 360 درجه اي جهت توسعه رهبري

356 ماهيت بازخور سرپرست

357 بازخور 360 درجه

فصل هشتم: مديريت پاداش

358 نظام جبران خدمات در سازمان

359 نگرش هاي كاركنان درباره مزاياي سازماني

360 رضايت نسبت به پرداخت هاي سازماني

361 ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد

362 ارزيابي اثربخشي استراتژي پاداش

فصل نهم: مديريت مسير ترقي

363 عوامل موثر بر مديريت مسير شغلي

364 استراتژي هاي مسير شغلي بالقوه

365 كفايت نفس و مسير شغلي

366 ارزيابي برنامه ريزي توسعه شغلي

367 مسير شغلي

368 تعهد حرفه اي در مسير ترقي

369 دلايل ارتقاء شغلي در سازمان ها

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

11

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فصل دهم: مديريت روابط كار

370 ادراكات در مورد روابط صنعتي

371 انتظارات كاركنان از اتحاديه ها

372 نياز به حضور اتحاديه ها

فصل يازدهم: ترك خدمت و بازنشستگي

373 سنجش دلايل انفصال از خدمت

374 علل ترك سازمان

375 نگرش ها نسبت به بازنشستگي

376 عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت

پژوهشنامه مديريت 6: مديريت امور عمومي و دولتي

فصل اول: مسؤليت اجتماعي

377 مسؤليت اجتماعي

378 نگرش ها به مسئوليت اجتماعي

379 كمك هاي انسان دوستانه سازمان

380 مسؤليت اجتماعي شركت

381 پاسخگويي محلي – جهاني

فصل دوم: مديريت كيفيت خدمات

382 كيفيت خدمات

383 شركت هاي متعالي

384 كيفيت خدمات

385 ارائه خدمات با خطاي صفر

386 توسعه موفقيت آميز خدمات جديد

فصل سوم: مديريت دولتي

387 رفتار كارآفرينانه در بخش دولتي

388 خصوصي سازي

389 دلايل برون سپاري

390 سنجش حكمراني خوب

فصل چهارم: دولت الكترونيك

391 اجراي موفق دولت الكترونيك

392 كيفيت خدمات دولت الكترونيك

فصل پنجم: حكومت هاي محلي

393 نقش مديران عالي سازمان هاي محلي در توسعه

394 نگرش ها در زمينه حكومت محلي

395 ارزش هاي مديريتي در حكومت محلي

396 مقياس هاي عملكرد براي مديريت شهرداري ها

NGOs 397 اثربخشي شبكه سازي در

فصل ششم: مديريت خدمات پليس

398 اعتماد عمومي به پليس

399 تعهد پليس

400 رويه هاي پليس

401 ويژگي هاي شخصي پليس

402 رويه هاي پليس

فصل هفتم: مديريت بيمارستاني

403 انگيزه تغيير رفتار در بيماران

404 كنترل كيفيت اتاق اورژانس

405 شايستگي فرهنگي در بيمارستان

406 كيفيت خدمات درماني

407 استرس در محيط بيمارستان

408 خدمات بيمارستان

409 كيفيت خدمات بيمارستان

410 كيفيت خدمات در بيمارستان

411 سوابق بهداشت شخصي

412 نگرش بيماران نسبت به كيفيت خدمات

413 مديريت بيماران

414 رضايت بيماران از بيمارستان

415 ديدگاه هاي بيماران درباره كيفيت مراقبت

416 رضايت بيمار

417 ابعاد پنج گانه كيفيت خدمات درماني

418 جو سازماني در بيمارستان

فصل هشتم: مديريت توريسم و هتلداري

419 استخدام مديران در صنعت توريسم

420 نگرش هاي دانشجويان توريسم

421 قابليت هاي سازمان در صنعت هتل و توريسم

422 جو ارائه خدمات در هتل

423 خدمات ارائه شده توسط ميهمان سراها

424 ابعاد استراتژيك عملكرد هتل

425 اخلاق كاري كاركنان هتل

426 كيفيت هتل

427 اقدامات زيست محيطي هتل

428 خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

429 جو سازماني هتل

430 رضايت پزشكان هتل

431 رضايت مهمانان از هتل

432 نيازهاي آموزشي ارائه دهندگان خدمات در هتل

پژوهشنامه مديريت 7: مديريت بازرگاني

فصل اول: كليات بازاريابي

433 حوزه هاي بازاريابي و توسعه به لحاظ مديريت دانش

434 بازارهاي ارگانيك

435 گرايش بازار

436 بازاريابي

437 گرايش به بازار

438 گرايش بازار

439 فعاليت هاي بازاريابي

440 عدم اطمينان بازاريابي

441 رضايت از قيمت

442 رويكردهاي رابطه اي در بازاريابي

443 سبك هاي مديريت مديران بازاريابي

444 قابليت ها و مهارت هاي لازم براي بازاريابي

فصل دوم: اثربخشي مديريت بازاريابي

445 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

446 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

447 ابعاد دانش بازار در توسعه كالاهاي جديد

448 تحليل نقاط قوت در بازاريابي

449 اثربخشي سيستم هاي بازاريابي

فصل سوم: مديريت استراتژيك بازاريابي

450 نوع شناسي هاي اقدامات استراتژيك بازاريابي

451 توسعه استراتژي بازاريابي

452 دشواري هاي مديران در توسعه استراتژي بازاريابي

453 اطلاعات موجود در استراتژي بازار

454 اتحاد استراتژيك بازاريابي

455 محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي

456 فرآيندهاي سازماني، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي بازاريابي

457 تاثير اينترنت بر بازاريابي

فصل چهارم: مديريت روابط با مشتري

458 مشتري گرايي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

12

فهرست جامع

459 نيازهاي مشتريان

460 مشتري مداري

461 حفظ و مراقبت از مشتري

462 عملكرد تيم در ارائه خدمات به مشتري

463 گرايش سازمان به مشتري محوري

464 وفاداري مشتري به خدمات سازمان

465 نقش مشتري در فرايند ارائه خدمات

466 توانمندسازي كاركنان مرتبط با مشتري

467 رابطه بين مشتري و مشاور

468 رضايت مشتري و پيامدهاي آن

469 ارزش درك شده توسط مشتري

470 خدمات مشتري

471 ناخشنودي مشتري

472 ارزيابي رستورانها از طريق مشتري

473 رفتار اخلاقي شركت و قصد خريد مشتريان

474 نگرش مشتريان نسبت به عملكرد سازمان

475 وفاداري مشتري

476 تعاملات ويژه با مشتريان

477 شكايات مشتري

فصل پنجم: مديريت فروش

478 مديريت فروش

479 رضايت شغلي فروشندگان

480 عوامل اثر گذار بر فروش

481 مذاكرات فروش با خريداران خارجي

482 رابطه بين فروشنده و مشتري

483 توانايي هاي ارتباطي فروشندگان

484 فروشنده حرفه اي

485 كيفيت خدمات خرده فروشي

فصل ششم: تبليغات

486 نگرش ها در زمينه تبليغات

487 رويكردها نسبت به تبليغات

488 تبليغات متحرك در شركت هاي چند مليتي

489 نگرش افراد نسبت به تبليغات

490 دلايل توجه به تبليغات

فصل هفتم: مديريت برند

491 برند سازمان

492 تصوير برند شركت هاي خصوصي

493 تاثير تبليغات بر موفقيت برند

494 وفاداري مصرف كننده به برند

فصل هشتم: مديريت خريد

495 نگرش ها نسبت به خريد

496 اقدامات خريد به هنگام

497 ارزش درك شده خريد

498 نگرش ها نسبت به خريد از فروشگاه

499 خريد كالاهاي وارداتي كه مد هستند

500 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

501 خريد از اينترنت

502 كيفيت خدمات مربوط به سفارشات و دريافت كالا

فصل نهم: مديريت صادرات و واردات

503 مسائل مربوط به صادرات

504 قرابت فرهنگي و بازارهاي خارجي

505 استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

506 روابط واردكنندگان با صادركنندگان

507 خدمات ارائه شده به صادركنندگان

508 موانع صادرات

509 عوامل اثر گذار بر واردات كالا

510 موانع ورود به بازارهاي صنعتي

511 ارزيابي بازارهاي بين المللي

پژوهشنامه مديريت 8: مديريت مالي

فصل اول: مديريت دارايي ها و تأمين منابع مالي

512 ارزيابي موسسات مالي

513 روش هاي تامين مالي

514 بكارگيري تامين كنندگان خارجي

515 انگيزه سرمايه گذاري

516 مديريت دارائي هاي غير منقول سازمان

517 عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري

518 بازگشت سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني

فصل دوم: مديريت بانكداري

519 سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكي

520 عملكرد بانك

521 درك ريسك و مديريت ريسك در بانك

(CSF) 522 عوامل حياتي موفقيت

523 مفيد بودن درك شده خدمات بانكداري

524 عوامل موثر بر انتخاب يك بانك

فصل سوم: بانكداري الكترونيك

525 خدمات آنلاين بانكداري

526 بانكداري الكترونيكي

527 موانع استفاده از بانكداري الكترونيكي

528 ارزيابي كاربرد بانكداري اينترنتي

529 تماس مستقيم با بانك در مقابل بانكداري الكترونيكي

فصل چهارم: مشتري مداري در خدمات مالي و بانكي

530 ادراك مشتريان از خدمات ارائه شده توسط بانك

531 گرايشات بازار در مديران بانك

532 رضايت مشتريان بانك

533 عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتريان به بانك

534 نظرات دريافت كنندگان خدمات مالي به عنوان اعضاي جامعه

535 نگرش افراد كم درآمد به وضعيت مالي

536 رضايت مشتري از كاركنان بانك

537 ادراك مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري

538 حفظ رابطه با مشتريان در شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري

فصل پنجم: مديريت ريسك مالي

539 ريسك پذيري اقتضايي تصميمات

540 ريسك رابطه اي

541 امنيت منابع سازماني

542 ريسك سرمايه گذاري

543 ريسك سرمايه گذاري

544 بررسي ريسك شركت

545 ارزيابي ريسك

546 ارزيابي ريسك

فصل ششم: تخصيص منابع و بودجه بندي

547 نقش افراد در توسعه بودجه

548 بودجه بندي مشاركتي

549 بودجه بندي عملكرد – محرك

550 بودجه بندي افزايشي

551 بودجه بندي به روش مركز هزينه/ مسئوليت

(PPBS) 552 بودجه بندي برنامه اي

(ZBB) 553 بودجه بندي بر مبناي صفر

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

13

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

پژوهشنامه مديريت 9: مديريت صنعتي

فصل اول: مديريت توليد و عمليات

554 يكپارچگي سازماني توليد

555 اجراي تكنولوژي پيشرفته توليد

556 استمرار كسب و كار در دوره بازسازي ساختمان

557 ريسك بالقوه در فعاليت هاي بازمهندسي فرآيند

558 عملكرد مديريت توليد و عمليات

(JIT) 559 عملكرد سيستم به هنگام

560 ابعاد سيستم هاي به هنگام

561 شايستگي هاي مديران واحد توليد

562 حذف توليد يك كالا

563 ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده

564 ارزيابي عملكرد مميزان

565 ابعاد پيچيدگي

566 ابعاد استراتژيك توليد

567 توليد ناب

568 عوامل حياتي موفقيت و بازمهندسي فرآيند كسب و كار

569 ارزيابي مراحل توليد

570 عوامل مؤثر بر موفقيت بازمهندسي فرآيندها

571 مزاياي بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار

MRP 572 عوامل اثرگذار بر

573 انواع انعطاف پذيري عملياتي

574 توسعه كالاهاي جديد

فصل دوم: مديريت زنجيره تأمين

575 نظر مديران لجستيك درباره استخدام افراد

576 مهارت هاي مديران ارشد لجستيك

577 مديريت ارزش

578 اقدامات سازمان در زمينه لجستيك

579 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

580 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

581 اعتماد در مديريت زنجيره تأمين

582 ويژگي هاي زنجيره تأمين براي خط توليد

583 روابط با عرضه كننده در زنجيره تأمين

584 اعتماد به تامين كنندگان

585 عملكرد توزيع كنندگان

586 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

587 انتخاب شريك در زنجيره تأمين

588 قابليت ها براي زنجيره تأمين و لجستيك

589 معيارهاي انتخاب عرضه كننده

590 مسائل موجود در حمل و نقل جاده اي

591 اثربخشي اقدامات در حملونقل جادهاي

592 مديريت زنجيره تأمين

593 روابط در زنجيره تأمين

594 تهيه و تدارك پايدار

595 زنجيره ارزش

596 سنجش اعتماد به مشتريان و تامين كنندگان در زنجيره تامين

فصل سوم: مديريت كيفيت

597 كيفيت خدمات عرضه كننده

598 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت در سازمان

599 مديريت كيفيت جامع

600 عوامل موفقيت مديريت كيفيت جامع

601 چگونگي محيط مديريت كيفيت جامع

602 عوامل حياتي مديريت كيفيت جامع

603 ارزش دانش مشتريان و كارمندان در كيفيت كالا

604 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت

605 عوامل موثر بر بهبود كيفيت

606 موفقيت مدير كيفيت در سازمان

607 نگرش مديران درباره تاثير مديريت كيفيت جامع بر شغلشان

608 موانع اجراي مديريت كيفيت جامع

609 مديريت استراتژيك كيفيت

610 مديريت و كنترل كيفيت

611 ابعاد مديريت كيفيت جامع

612 تأثيرات مديريت كيفيت جامع

613 توسعه منابع انساني در مديريت كيفيت

614 گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت

615 دلايل كسب گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت

616 عوامل موثر در موفقيت بكارگيري مديريت كيفيت جامع

617 اهميت كيفيت در سازمان

618 اجراي اقدامات در زمينه كيفيت

ISO 619 اصول 9000

620 فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مديريت كيفيت جامع

621 حلقه هاي كيفيت

622 كنترل فرآيند آماري براي انتخاب پروژه هاي آزمايشي

623 بررسي نقش مديران مياني در بهبود كيفيت

624 محيط مديريت كيفيت جامع

625 مديريت استراتژيك كيفيت

فصل چهارم: مديريت پروژه

626 عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

627 توانمندي هاي شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

628 سنجش عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

629 موفقيت مديريت پروژه

630 جو توانمندسازي در محيط پروژه

631 قابليت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشاركت در پروژه ها

632 نگرش ها درباره پروژه

633 ابزارهاي مديريت پروژه

634 مديريت پروژه

پژوهشنامه مديريت 10 : مديريت دانش و فناوري اطلاعات

فصل اول: مديريت دانش

635 تعاملات بين فعاليت هاي مديريت دانش

636 تسهيم دانش

637 اثربخشي اقدامات مديريت دانش

638 دستيابي به دانش و تسهيم آن

639 تشخيص مديريت دانش

640 مديريت دانش و نوآوري

641 تاثير عوامل فني – اجتماعي بر تسهيم دانش

642 اثربخشي مديريت دانش

643 موانع دستيابي به دانش جهاني

644 فعاليت هاي مديريت دانش

645 عوامل موثر بر بكارگيري مديريت دانش

646 فعاليت هاي مديريت دانش

647 بررسي فرهنگ مديريت دانش

648 انتقال دانش ضمني

649 فرآيندهاي مديريت دانش

فصل دوم: سرمايه هاي فكري و اجتماعي

650 سنجش سرمايه فكري سازمان ها

651 سرمايه اجتماعي

فصل سوم: فضاي مجازي و تبادل الكترونيكي داده ها

652 چك ليست خريدهاي نرم افزاري (نرم افزارهاي كامپيوتري)

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

14

فهرست جامع

653 تصميم گيري در رابطه با خريد نرم افزاره اي كپ ي شده (غي ر

اصل)

654 موانع فرآيند اجراي موفقيت آميز برنامه ريزي منابع سازمان

655 برنامه ريزي منابع سازمان

656 سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

657 دنياي مجازي

658 ارتباطات از راه دور

659 استفاده از وبلاگ و تسهيم اطلاعات در آن

660 اجراي تبادل الكترونيكي داده ها

661 نگرش ها در زمينه اينترنت و وب سايت

662 اثربخشي طراحي و عملكرد وب سايت

663 پست الكترونيك

664 سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

665 كاوشي درباره استفاده از اينترنت

666 موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

667 سنجش استفاده از اينترنت

668 لذت و خوشي درك شده در استفاده از اينترنت

669 ادراك مديران بازاريابي از اينترنت

670 كيفيت وب سايت

671 استفاده از اينترنت و پست الكترونيك

672 استفاده از اينترنت

673 اثربخشي استفاده از اينترنت

674 آگاهي از اينترنت

فصل چهارم: كاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت

675 آمادگي شركت براي مديريت منابع سازمان

676 چالش هاي اجراء و موفقيت تهيه و تدارك الكترونيكي

677 مزاياي حاصل از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان

678 استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي بازاريابي

679 تغييرات ناشي از به كار گيري فناوري اطلاعات در بازايابي

680 تاثير فرآيندهاي سازماني و فناوري اطلاعات بر استراتژ ي ه اي

بازاريابي

(e‐ CRM) 681 مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

682 سيستم الكترونيكي منابع انساني

683 موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين

684 تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي

685 تاثير كامپيوتري شدن بر عملكرد بازاريابي

686 استفاده از فناوري اطلاعات در پشتيباني از مديريت كيفيت جامع

فصل پنجم: اثربخشي فناوري

687 ريسك هاي انتقال تكنولوژي

688 انگيزاننده ها و موانع به كار گيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

689 آزمون فناوري

690 اثربخشي استفاده از تكنولوژي

691 عوامل موثر بر ميزان اعتماد به تكنولوژي

692 زيرساخت فناوري اطلاعات

693 استفاده اخلاقي از فناوري اطلاعات (الگوي استفاده از نرم افزار)

694 امنيت اطلاعات

695 مزاياي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

696 موانع به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

697 تغيير تكنولوژيكي

698 رفتار جستجوي اطلاعات

699 مسائل مرتبط با جستجوي اطلاعات

700 تكنولوژي كامپيوتر پايه

701 فناوري اطلاعات

702 مزاياي انتقال تكنولوژي

703 گرانباري اطلاعات

فصل ششم: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

704 سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب

705 سيستم هاي اطلاعاتي

706 برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات

707 سيستم هاي اطلاعات لجستيك

708 سيستم هاي اطلاعات منابع انساني

709 مزاياي سيستم خبره در حمايت از توليد

710 به روز كردن اطلاعات كاركنان

711 اثربخشي سيستم هاي به روز رساني اطلاعات كاركنان

712 كنترل امنيت سيستم هاي اطلاعاتي

713 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

714 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

715 اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي

فصل هفتم: تجارت الكترونيك

716 اجراي موفق تجارت الكترونيك

717 رضايت كاربر از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي

718 بازارهاي الكترونيكي: استفاده از سيستم تجارت سازمان با

(B2B) سازمان

719 سيستم هاي خرده فروشي آنلاين

720 به كارگيري تجارت الكتروني ك در كسب و كاره اي كوچك و

متوسط

721 خريد از اينترنت

پژوهشنامه مديريت 11 : مديريت استراتژيك و كارآفريني

فصل اول: تفكر استراتژيك و تعيين چشم انداز

722 چشم انداز و ارزش هاي سازماني

723 ارزش هاي كاري در سازمان

724 تعيين نياز به بهبود در حوزه هاي استراتژيك

725 عوامل استراتژيك در كسب و كار

726 تيم استراتژيك

727 مهارت هاي تفكر استراتژيك در رهبري

728 استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي سازمان

فصل دوم: تجزيه و تحليل محيطي

729 عدم اطمينان محيطي درك شده

730 مميزي محيطي

731 نقاط قوت سازماني

732 نقاط ضعف سازماني

733 فرصت هاي سازمان

734 تهديدات سازمان

735 پويايي رقابت

736 ويژگي هاي محيط رقابتي

737 شناسايي فرصت هاي بيروني سازماني

فصل سوم: برنامه ريزي استراتژيك

738 رضايت مشتريان از كالاها و خدمات سازمان

739 رسميت برنامه ريزي استراتژيك

740 نگرش ها در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

741 اثربخشي فرآيند ايجاد استراتژي

742 پيامدهاي برنامه ريزي استراتژيك

743 اثربخشي فرآيند توسعه استراتژي

744 ارزيابي سيستم برنامه ريزي استراتژيك شركت

745 استراتژي هاي پورتر

746 توافق درباره بيانيه كسب و كار

فصل چهارم: مديريت خلاقيت و نوآوري

747 ابتكار و نوآوري شغلي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

15

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

748 جو نوآوري

749 خلاقيت و نوآوري در سازمان

750 جو نوآوري در سازمان

751 مديريت نوآوري

752 نوآورانه بودن سازمان

753 تفكر افراد درباره نوآوري

754 نوآوري و كسب و كار اصلي سازمان

755 بررسي ميزان خلاقيت در سازمان كارآفرين

فصل پنجم: كارآفريني مستقل

756 ارزيابي برنامه كارآفريني

757 آمادگي كارآفريني

758 بررسي كارآفريني

759 فرهنگ و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كارآفريني زنان

760 عوامل خودكاميابي موثر بر كارآفريني

761 تعيين ضريب كارآفرينى مربوط به تأسيس شركت

762 تست صلاحيت راه اندازى كسب و كار مستقل

763 آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

فصل ششم: رفتارها و مهارتهاي كارآفرينانه

764 ظرفيت كارآفرينانه افراد

765 مهارت هاي كارآفريني

766 عوامل موثر بر رفتار كارآفريني

767 انگيزه كارآفريني

768 آگاهي درباره كارآفريني

769 مهارت هاي كارآفريني

770 شخصيت كارآفرين

771 نوآوري، پيش نگري و ريسك پذيري

772 تست تمايل به مخاطره و ريسك

773 سنجش نياز به استقلال

774 نيمرخ كارآفرينى

فصل هفتم: كارآفريني سازماني

775 رفتار كارآفرينانه در سازمان

776 سنجش ميزان بي تفاوتي در كاركنان سازمان

777 نگرش كاركنان به جنبه هاي مختلف سازمان

778 محيط داخلي سازمان براي كارآفريني

779 سنجش مفاهيم كارآفرينانه استيونسون

780 تشخيص ساختار كارآفرينانه

781 اثربخشي سيستم تحقيق و توسعه در سازمان كارآفرين

782 فرهنگ سازماني كارآفرينانه

783 سنجش ميزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرينانه

784 سيستم پاداش در سازمان كارآفرينانه

785 تشخيص ارتباطات كارآفرينانه

786 سنجش كارآفريني درون سازماني

پژوهشنامه مديريت 12 : مديريت آموزشي

فصل اول: اثربخشي آموزش و يادگيري

787 اثربخشي معلم

788 ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش

789 كيفيت جو يادگيري

790 موانع و تسهيل كننده هاي انتقال يادگيري

791 اثربخشي آموزش

792 يادگيري مبتني بر وب

793 طراحي آموزشي (محتواي واحد درسي)

794 حفظ مشتريان خدمات آموزشي

795 وفاداري به خدمات آموزشي

796 اثربخشي آموزش دهنده

797 مديريت كيفيت جامع تداركات آموزشي

798 الگوهاي انطباقي تدريس

799 اثربخشي معلم

فصل دوم: مديريت آموزشگاهي

800 بررسي اهميت امور قابل تحسين دانش آموزان

801 دانش آموزان به عنوان عامل تغيير محيطي

802 برنامه ريزي استراتژيك كيفيت در مدرسه

803 اقدامات مديريت مدرسه در زمينه كيفيت

804 جو مدرسه

805 استانداردهاي سازماني در مدارس

806 مهارت هاي سرپرستي مديران در مدرسه

807 فرهنگ يادگيري در مدرسه

808 نگرش ها درباره مديريت مدرسه

809 ارزيابي مديريت مدارس پيش دبستاني

810 اهميت ويژگي هاي مرتبط با كيفيت در مدرسه

811 استانداردهاي مديران مدرسه

فصل سوم: رفتارشناسي در محيط هاي آموزشي

812 سبك رهبري معلم

813 گزارش اولياء (يا معلمين) از احساس همدلي/ همدردي بچه ها

814 عوامل ايجاد استرس حرفه اي در معلمين

815 كانون كنترل معلم

فصل چهارم: استانداردهاي حرفه اي معلمان

816 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي دانش آموزان

817 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي آموزشي

دانش آموزان

818 استانداردهاي عملكردي براي متقاضيان معلمي

819 توسعه استانداردهاي حرفه اي معلمان جديد

820 كدهاي اخلاقي براي معلمان

821 استانداردهاي حرفه معلمي

822 استانداردهاي معلمان تازه كار

فصل پنجم: مديريت كتابداري و اطلاع رساني

823 دسترسي به خدمات مجلات الكترونيكي در كتابخانه ها

824 كتاب هاي الكترونيكي در كتابخانه ها

825 نگرش هاي كاربران درباره جريمه ها در كتابخانه

826 موفقيت سيستم هاي خودكار كتابخانه

827 اختيارات مدير كتابخانه

828 مهارت هاي كتابدارها

829 وظايف كتابدارها در زمينه سيستم خودكار كتابخانه

فصل ششم: مديريت آموزش عالي

830 نگرش ها درباره دانشگاه مجازي

831 نگرش ها در زمينه تصوير دانشگاه

832 اهداف آموزشي دانشجويان

833 نگرش فارغ التحصيلان از آموزش دانشگاه

834 مديريت كيفيت جامع در موسسات آموزش عالي

835 انتظارات كارفرماها از برنامه هاي آموزش عالي

836 انتظارات كاركنان از برنامه هاي آموزش عالي

837 انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي

838 خودارزيابي آمادگي براي ايجاد يك دانشگاه شركتي

839 كيفيت در آموزش عالي

840 نگرش هاي دانشجويان نسبت به تسهيم دانش

841 نگرش دانشجويان به كسب و كار

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir