پروپوزال حسابداری,حسابرسی,کیفیت صورت مالی

پروپوزال ارتباط موسسات حسابرسی با مشتری و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران