پروپوزال آسیب شناسی و تکنولوژی محور

پروپوزال آسیب شناسی صنعت با رویکرد تدوین  استراتژی یک نظام توسعه‌مند تکنولوژی محور