پروپوزال پیش بینی بازارهای مالی

پروپوزال استفاده از روش دلفی در پیش بینی بازارهای مالی