چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

روش تحقیق پروپوزال میگوید برای بیان مسئله کافی است به نکاتی که در داخل پرانتز در جلوی عبارت “بیان مساله” در پروپوزال آمده است توجه شود. برای تسهیل امر کنترل پروپوزال می توان نکات مزبور را در درون متن بر جسته کرد.
در تشریح مسئله پروپوزال، دغدغه ذهنی محقق معمولاً ابتدا به صورت” آیا؟” و سپس بصورت “چرا؟” مطرح می شود. بعنوان مثال” آیا کارکنان از انگیزه کافی برای کار برخوردار هستند؟ “اگر شواهد و قرائن که لازمه آن انجام مطالعات وسیع است ، نشان می¬دهد که پاسخ مثلاً مثبت یا منفی است، بلافاصله سوال میشود” چرا؟” باطرح سوال” چرا؟” سوالات مشخص تری در ذهن شکل می گیرد .بعنوان مثال: سوال” چه؟” یعنی انگیزه کاری چیست؟ سوال “کی؟ ” یعنی کدام گروه از کارکنان انگیزه کاری دارند؟ سوال “کجا؟” یعنی در کجا کارکنان انگیزه کاری دارند،سوال” چه کسی؟” یعنی چه کسی این انگیزه را ایجاد کرده است،سوال “چگونه؟” یعنی راه ایجاد انگیزه جه بوده است؟آن دسته از سوالات که داری جواب است ، تبدیل به گذاره مثبت میشود و مابقی که جواب مشخص و روشنی ندارد و پاسخ دادن به آنها نیاز به تحقیق دارد بعنوان جنبه های مجهول و مبهم در بیان مسئله پروپوزال باقی می ماند .در اینجا می توان متغیرهای تحقیق پایان نامه را مشخص کرد. مثلاً چگونه می توان انگیزه کارکنان را افزایش داد؟یا چه عواملی باعث افزایش انگیزه کارکنان شده است؟
منظور از تحقیق، هم مرحله ای فراتر از هدف تحقیق است و از طریق تحقق هدف تحقیق، منظور محقق می شود. مثلاً وقتی سوال میشود چرا میخواهیم کارکنان با انگیزه بالا داشته باشیم؟ پاسخ این شوال نشان دهنده منظور ماست . مثلا” حصول اطمینان از ماندگاری کارکنان در سازمان .
علاوه بر آنچه که ذکر گردید توجه به ملاحظات زیر نیز به غنای طرح درست مساله کمک خواهد کرد:
۱- در بیان مساله از جملات کوتاه و گویا استفاده شود و از منابع مرتبط، معتبر و روزآمد بهره بجویید.
۲-متغیرها به تفکیک وابسته، مستقل، میانجی، تعدیل گر و کنترلی در بیان مساله تشریح گردد.
۳- دغدغه خاطر نویسنده پروپوزال بیان شود.
۴- اصول منبع نویسی در بیان مساله پروپوزال رعایت شود.

۵. نمونه پروپوزال روش تحقیق کمک خوبی برای نوشتن بیان مسئله پروپوزال محسوب میشود.