کارآفرینی و خصوصی سازی

رشد و توسعه کشور بستگی به میزان تولید و رقابت آن کشور در بازار جهانی دارد و تجارب کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که کارآفرینی (تقویت یا توسعه کارآفرینی)یکی از راههای برون رفت از توسعه نیافتگی است.از سوی دیگر دولت بزرگ یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه می شودتجارب کشورها(ربیعی،علی، معمای دولت معدنی در جهان سوم)نشان می دهد کوچک سازی دولت یا به نوعی متناسب کردن دولت یکی از الزامات روند توسعه می باشد. فعال نمودن بخش خصوصی و بوجود آمدن طبقه متوسط صنعتگر (همان)از الزامات مسیر توسعه می باشدبر این اساس اصل ۴۴ قانون اساسی راجع به خصوصی سازی می باشد شواهدی نشان می دهد خصوصی سازی در ایران با موفقیت انجام نشده است و منجر به جذب کارآفرینان نشده است در این پژوهش به دنبال این بررسی هستیم که چگونه می شود برنامه خصوصی سازی را منجر به کارآفرینی کرد و چگونه می توان از کارآفرینی در برنامه خصوصی سازی استفاده کرد.

تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است در مرحله اول روش دلفی استفاده خواهد شد و در مرحله بعد شاخصهای استخراج شده از محتوای مصاحبه ها تجزیه و تحلیل خواهد شد.