مراحل انجام پایان نامه ارشد و دفاع

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و دفاع از آن

مراحل پایان نامه مدیریت
الف- مرحله اول : انتخاب موضوع پایان نامه

۱- انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ موضوع پایان نامه که توسط دانشجو انجام می شود.

تبصره ۱- تعیین استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما انجام می گیرد. فقط همکاری یک استاد و یک استاد مشاور قابل قبول می باشد.

تبصره ۲- اساتید راهنما و مشاور در صورت عدم آگاهی از ظرفیت خود می توانند قبل از موافقت به همکاری در پایان نامه از طریق دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی از خالی بودن ظرفیت خود مطمئن شوند.

۲- پر کردن فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) با نظارت استاد راهنما.

۳- ارائه پروپوزال تکمیل شده توسط دانشجو به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه آموزشی که پس از اطلاع از تصویب آن جهت پیگیری بعدی به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

۴- پروپوزال تکمیل شده جهت بررسی مدارک پیوست شده و اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه وقابلیت علمی پروپوزال، توسط مدیر گروه در شورای گروه مطرح می گردد.

۵- طرح پروپوزال های تایید شده در شورای گروه در شورای پژوهشی واحد ،جهت بررسی های لازم که توسط مدیر گروه انجام می شود .

تبصره – در صورت تایید موضوع پروپوزال در شورای گروه یا شورای پژوهشی ، دانشجویان می تواننداین موضوع را از طریق مدیر گروه مربوطه مطلع شوند.

۶- در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد ، دانشجویان می توانند با در دست داشتن فرم کدینگ و مدارک اعلام شده در آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده جهت کدینگ پایان نامه اقدام نمایند.

دفاع پایان نامه مدیریت
ب- مرحله دوم : اجرای پایان نامه

۱- با تصویب پروپوزال ، احکام اساتید راهنما و مشاور، و ابلاغیه تصویب پروپوزال به دانشجو توسط دفتر امور پژوهشی دانشکده ارائه می‌شود. دانشجو احکام را از دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دریافت نموده و به افراد فوق تحویل می نماید .

۲- کلیه مراحل پایان نامه توسط دانشجو و زیر نظر اساتید راهنما ومشاور انجام می گیرد .

۳- گزارشهای مرحله ای روند اجرای پایان نامه به صورت سه ماهه که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد ،توسط دانشجو و در موعد مقرر به پژوهش تحصیلات تکمیلی ارایه می شود.

ج- مرحله سوم : دفاع از پایان نامه

۱- دانشجو می تواند پس از شش ماه از تصویب پروپوزال، در صورت آمادگی و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان نامه خود دفاع نماید .

۲- دانشجو هنگام تعیین تاریخ دفاع (با دریافت فرم شماره سه از پژوهش تحصیلات تکمیلی) ، باید نسخه ای از پایان نامه خود رابه اساتید راهنما ومشاور وداور تحویل دهد .

تبصره – تعیین استاد داور توسط مدیر گروه انجام می گیرد .

۳- فرم تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع، باید حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود و سپس دعوت نامه اساتید راهنما، مشاور و داور جهت حضور در جلسه دفاعیه را دریافت نموده وبه آنان تحویل نماید .

۴- دانشجو باید به همراه تحویل فرم سه، فایل چکیده پایان نامه خودراکه در محیط WORD تایپ شده است، به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید .

۵- جلسه دفاع از پایان نامه با حضور مدیر محترم گروه واساتید راهنما ،مشاور ،داور و ناظر رسمیت می یابد ودانشجو موظف است تشریفات مربوطه ( نصب اطلاعیه دفاعیه در مکانهای مناسب، توزیع چکیده پایان نامه در جلسه دفاع، استفاده از نرم افزارهای مناسب ورعایت مدت زمان تعیین شده درهنگام جلسه دفاع) را مطابق با نظر مدیرگروه واساتید مربوطه رعایت نماید.

۶- استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان نامه به عنوان نماینده دانشکده تحصیلات تکمیلی و با پیشنهاد آن دانشکده وتایید معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می گردد.

۷- صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان نامه، توسط مدیر گروه به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل می گردد.

۸- دانشجو پس از دفاع از پایان نامه خود ،بایدرونوشت صورتجلسه دفاع از پایان نامه راکه در دفتر امور پژوهشی موجود است اخذ و در اول نسخه های پایان نامه خود قرار دهد .

۹- دانشجو پنج نسخه از پایان نامه تصحیح شده خود را که مطابق با دستور العمل آئین نگارش مربوطه واعضاء کمیته داوران در جلسه دفاعیه، تنظیم شده است به افراد ذکر شده در فرم تحویل نسخ پایان نامه تحویل داده وپس از تکمیل این فرم ، آن را به دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید .به ضمیمه این فرم، دو نسخه از CD محتویات پایان نامه که در هرکدام از آنها دوفرمت pdf , word از پایان نامه دانشجو قرار دارد به دفتر امور پژوهشی تحویل می دهد .

فرضیه پایان نامه مدیریت

طراحی فرضیه در پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

فرضیه توصیفی
فرضیه ای است که در مورد کل جامعه آماری تدوین شده بعبارتی ادعایی را در مورد کل جامعه آماری بیان می نماید
فرضیه استنباطی
به فرضیه ای اطلاق می شود که در مورد یک نمونه انتخابی از کل جامعه آماری تدوین شود و صحت و سقم آن تحت تأثیر خطای نمونه گیری باشد
فرضیه های چند متغیره
فرضیه هایی که به ظاهر دارای دو متغیر بوده (مستقل و وابسته) ولی فرضیه مستقل آن خودش از چند متغیر دیگر تشکیل شده است
فرضیه همبستگی
به فرضیه ای گفته می شود که پژوهشگر هیچ کنترلی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته آن ندارد ، چرا که اتفاق قبلاً رخ داده و دیگر قابل دستکاری نمی باشد

فرضیه تجربی
فرضیه ای است که محقق در آن بر روی هر دو متغیر کنترل دارد یعنی پدیده هنوز روی نداده و پژوهشگر می تواند متغیر مستقل را دستکاری نماید
فرضیه با گروه های جور شده
در این نوع فرضیه سازی ، پژوهشگران یک گروه نمونه دارند که در آن هر آزمون شونده را از لحاظ یک متغیر واحد دو بار اندازه گیری می کنند
فرضیه با گروه های مستقل
در این حالت ، محقق برای آزمون ، دو گروه دارد که هر کدام از آنها را از لحاظ یک متغیر واحد مشابه یک بار بطور جداگانه اندازه گیری می نماید
فرضیه های پارامتریک
فرضیه هایی هستند که در آنها از متغیرهای نسبی یا فاصله ای استفاده شده و توزیع جامعه (و یا نمونه ) نرمال می باشد
فرضیه های ناپارامتریک
فرضیه هایی هستند که متغیرهای موجود در آنها دارای مقیاس اسمی یا رتبه ای می باشند یا این که بر اساس شواهد موجود ، محققان نمی توانند فرض نرمال بودن جامعه ( نمونه ) را بپذیرند