تجزیه و تحلیل آماری با لیزرل و SPSS

تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل (مدلسازی معادلات ساختاری) و SPSS

در این جلسه به مرور خدمات حوزه نرم افزار SPSS میپردازیم؛ که مجموعه (راه دانش ـ PHDkar.ir)، هم در آموزش و هم در اجرای آن فعال است. این موارد در گام های زیر ارائه و اجرا میشود:

گام اول آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ فایلهای داده و کاربا آنها انواع داده ها

فایلهای داده و کاربا آنها انواع داده ها؛ باز کردن فایل داده ها – انواع فایلهای داده – باز کردن فایلهای Excel – باز کردن فایلهای پایگاه داده – باز کردن فایلهای متنی ساده – ساختار فایلهای داده – ذخیره سازی فایلهای داده – تبدیل انواع فایلهای داده به هم – مرتب سازی داده ها در فایل – جابجا کردن و انتقال داده ها – ترکیب چند فایل در هم – تقسیم فایلهای داده بر اساس مقادیر متغیر ها – انتخاب و دسته بندی مورد ها بر اساس متغیر ها

گام دوم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ وارد کردن و ویرایش داده ها

وارد کردن و ویرایش داده ها؛ SPSS یکی نرم افزار گسترده – کار با Data View – کار با Variable View – تعریف متغیر ها – خواص متغیرها – نوع اندازه گیری – انواع متغیرها – برچسب گذاری متغیرها – مقادیر مفقود رسید – پهنای ستون نمایش متغیر ها – جهت قرار گرفتن مقدار متغیر ها – کپی کردن خواص متغیرها – وارد کردن داده ها پیدا کردن داده ها – تغییر وضعیت Data View – چاپ کردن اطلاعات درون Data View – تشخیصی مورد هایی تکراری دسته بندی کردن دیداری مورد ها – ترکیب متغیرهای موجود – ترکیب متغیرهای موجود

گام سوم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ کار با خروجی نرم افزار

کار با خروجی نرم افزار؛  پنهان کردن تمام یا بخشی از اطلاعات درون Viewer- انتقال، حذف یا کپی اطلاعات Viewer،  تغییر چیدمان خروجی ها – تغییر ظاهر پنل Outline – اضافه کردن عنوان ها یا نوشته ها به خروجی جاری – استفاده از محتوای Viewer در برنامه های کاربردی دیگر – گرفتن خروجی از محتوای Viewer در قالب های مختلف – چاپ محتوای Viewer – ذخیره سازی محتوای آ Viewer- – جدول ها یا Pivot ها – نوار ابزارهای کار با جداول – گروهبندی قسمتهای مختلف یک جدول – جابجا کردن ردیف ها یا ستون – لغو عملیات انجام شده – لایه لایه کردن اطلاعات جدول – تنظیم ظاهر یک جدول – تنظیم پهنای خانه های جدول – تنظیم تک تک سلول های یک جدول

گام چهارم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ آنالیز داده ها

آنالیز داده ها؛ جدول فراوانی Frequency – و Descriptive – و Explorer و Crosstabs – و Summarize

گام پنجم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ انواع میانگین ها Means

انواع میانگین ها Means – ازمونهای T – تحلیلهای واریانس یک طرفه – – تحلیلهای تک متغیره GLM

گام ششم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ تحلیل های رابطه های بین متغیرها

تحلیل های رابطه های بین متغیرها؛ همبستگی دو متغیره – همبستگی جزنی – تحلیل Distance

گام هفتم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ رگرسیون ها

رگرسیون ها؛ رگرسیون خطی – رگرسیون منحنی

گام هشتم آموزش و خدمات تجزیه و تحلیل آماری با SPSS؛ خدمات گرافیکی و نموداری نرم افزار SPSS

امکانات نموداری نرم افزار؛ انواع نمودارها – کار با Chart Builder – تنظیم ظاهر نمودارها

 

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان
نویسنده: کرجسی و مورگان 

جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد. 

 

جدول نمونه گیری مورگان

راهنمای تصویری استعلام تکراری نبودن عنوان پایان نامه

روش داده کاوی