اندازه گیری ریسک سرمایه فکری آنالیز درخت خطا

پروپوزال اندازه گیری ریسک سرمایه فکری,آنالیز درخت خطا

ایتامی (۱۹۸۷) سرمایه فکری(Intellectual Capital) را شکلی از دارایی های ناملموس شرکت تعریف کرد که شامل اقلامی همچون دارایی فکری، سابقه شرکت، رابطه با مشتری و شهرت می شود. پس از ارائه ی چند نوع دسته بندی برای سرمایه های فکری در طی سالهای بعد بوینتس(۲۰۰۲) سرمایه های فکری را بصورت مفهومی از ترکیب سرمایه های انسانی، ارتباطی و ساختاری در آورد و امروزه این تعبیر بعنوان تعریف پایه و استاندارد مورد استفاده است.در این تعاریف سعی شده سرمایه های فکری را بصورت چند دسته ی مختلف از مزیت ها دسته بندی کنند (Andriessen, 2004; Stam, 2007) . در حالیکه جهت پشتیبانی از مدیران و سازمان ها در آشکار کردن ارزشهای پنهان آنها، محاسبه ی سرمایه های فکری باید هم مزیت های فکری را در نظر بگیرد و هم ریسک های که در بهره برداری از سرمایه های فکری ما را تهدید میکنند بررسی کند (Harvey and Lusch,1999;Caddy,2000).

هدف از انجام این تحقیق ارائه ی روشی برای محاسبه ی ریسک سرمایه های فکری و ارائه ی راهکار ارتقا سرمایه های فکری میباشد.

مرور ادبیات نشان می دهد دو خط پژوهشی در مورد تعریف و تحلیل سرمایه ها ی فکری وجود داردکه باید بطور همزمان بر هردو تمرکز شود، مزیت های فکری(Intellectual assets) و بدهکاریهای فکری(Intellectual liabilities)(Mercedes Garsia and others,2009).

بطور کلی بدهکاری های فکری به هر چیزی گفته می شود که سبب تأخیر و یا بروز اوضاع نامساعد گردد. در هر حال مزیت های فکری منبع  اصلی برای مزیت های رقابتی هستند و بدهکاری های فکری منبع اصلی برای ضرر و زیان (موانع مزیتی) هستند. در واقع مزیت های فکری بر نقاط قوت و موقعیت های مناسب تکیه دارند و به سمت ایجاد ثروت پیش می برند در حالیکه بدهکاری های فکری بر نقاط ضعف تکیه دارند و سبب شکست می شوند و سازمان را بسمت تباهی می برند ( Christiaan D. Stam, 2009).

مدل پیاده سازی مدیریت دانش

امروزه بکارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله مؤسسات آموزشی ،بهداشتی ،صنعتی ،خدماتی وتجاری ضروری بنظر می رسد.. اجرای مدیریت دانش در سازمان منجر می شود دانش تولید شده توسط افراد برای همیشه در سازمان باقی بماند و در نتیجه ی خروج کارکنان از سازمان، دانش تولیدشده – با توجه به هزینه ای که سازمان صرف تولید آن کرده است – از سازمان خارج نمی شود. در سازمان هایی که به شکل سنتی اداره می شوند دانش از بالا به پایین در طول خطوط سازمانی در جریان است. در این صورت دانش به ندرت در زمان درست و در جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، قابل دسترس است.
اما در سازمان های دانش محور  که به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته اند، دانش در کل سازمان جاریست و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب می تواند از آن در جهت انجام وظایف خود استفاده کند. ارائه مدلی جهت اجرا مدیریت دانش در سطح شهرداری منطقه ده که بوسیله آن بتوان دانش موچود را توزیع ودر دسترس عموم قرار داد هدف اصلی میباشد.مدل های بسیاری راجع به مد یریت دانش پیشنهادشده است که دارای فرآیند های متفاوتی است.مدل های شبکه؛انچمنی/ارتباطی؛ومدل های فلسفی ارائه شده است.

مدیریت دانش استراتژیک

دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان ها می باشد. بطوریکه می تواند فرصت مناسبی برای سازمانی باشد که به خوبی آن را می شناسد و مدیریت می کند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمانی قلمداد شود که تحولات محیط را نمی شناسد و یا نمی خواهد بشناسد. گستردگی شرکت های نفت و گاز در سطح جهان، وسیع بودن حوزه جغرافیایی شرکت های بهره برداری نفت و گاز، تعدد زیاد کارکنان آن، نوع دانش در صنعت گاز (که در بسیاری موارد مبتنی بر تجربه است) و نقش پررنگ سرمایه دانش در حفظ قانونمندی شرکتها، موجب لزوم توجه به مدیریت دانش و نگاه استراتژیک در این سازمان می گردد. انباشت دانشی که در یک سازمان به جهت تجربیات اجرای پروژه های متعدد، وجود نیروهای باتجربه و متخصص در موضوعات کاری مورد نیاز بوجود می آید (تولیددانش) قابل جایگزین با هیچ پارامتر دیگری نیست (اسکندرخیری، ۱۳۸۶).  

تعریف ساده از مدیریت دانش عبارت است از: برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران. تعریف جامع و قابل قبول تری از مدیریت دانش توسط پت ریش ارائه شده است که عبارت است از: مدیریت دانش، کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه ای که آنان بتوانند برای دست یابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند (مرکز کیفیت و بهر ه وری آمریکا ۱۹۹۶ ). استقرار مدیریت دانش استراتژیک رکن مهمی در مدیریت دانش بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است . در مقایسه ای که میان الگوهای مختلف انجام شده، جنبه های هفت گانه ای شناسایی شده است که هر الگو به برخی از این جنبه ها اشاره کرده و برخی دیگر را مورد توجه قرار نداده است. این جنبه ها عبارتند از : تعیین هدف های دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، نگهداری دانش، تسهیم و استفاده از دا نش و ارزیابی دانش.  اگر چه الگوهای پیشنهادی برای پیاده سازی مدیریت دانش برخی از جنبه ها را پوشش داد ه اند، با این وجود تا کنون مدل پیاده سازی مدیریت دانشی که همه این جنبه ها را در بر داشته باشد، پیشنهاد نشده است (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۷). مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد و طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش وسرمایه فکری خود می پردازد (میثم نوروزیان، ۱۳۸۵).

استراتژی بخش بندی مشتریان بانکداری الکترونیک

یک روش برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ای(DMUs) که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه‌گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین فرار داشته است. در سال ۱۹۵۷، فارل با استفاه از روشی همانند اندازه‌گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه‌گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه‌گیری کارایی مد نظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسه دادند والگویی را ارئه کردند که توانایی اندازه‌گیری کارایی به چندین ورودی و خروجی را داشت.این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها، نام گرفت و اول بار، در رساله دکترای، ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.(مهرگان۱۳۸۳)

بخش بندی مشتریان بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل هیبریدی به منظور دستیابی به کارایی هر واحد تصمیم گیری DMU می باشد که بخش بندی مشتریان در این مدل به منظور سنجش کارایی ورودی ها در مقابل خروجی ها می باشد.

روش تحلیل پوششی داده ها به هر DMU اجازه می دهد اوزانی برای نهاده ها و ستاده ها انتخاب کند که بهترین شناخت ممکن را به دست دهد.هر DMU به  نوبت مورد توجه قرار گرفته و مطلوب ترین وزن ها برای آن انتخاب می شود سپس عملکرد همه واحدهای تصمیم گیری دیگر  بر اساس همین اوزان مورد ارزیابی قرار گیرد.در نتیجه ، مجموعه ای از شاخص ها عملکرد مرتبط با استفاده از مطلوب ترین اوزان واحدهای دیگر حاصل می شود.این روش همه واحدهای تصمیم گیری را که به طور نسبی دارای بهترین عملکرد هستند و آنها را که از عملکرد ضعیف تری برخوردارند شناسایی می کند. (مهرگان،۱۳۸۳)

عملکرد سلامت کودکان

موضوع اصلی این تحقیق ارائه راهکاری برای ارتقاء عملکرد پایش سلامت کودکان با پیاده‌سازی سیستمهای مراقبت از راه دور می‌باشد. امروزه استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات در صنعت سلامت به شکل کاربردهای مختلف سلامت الکترونیک، روز به روز گسترده‌تر می‌گردد. فناوری اطلاعات و بویژه اینترنت در بخش بهداشت و سلامت، امروزه می‌توانند نقش محوری، اساسی و مهمی را در کمک به مردم و کشورها در زمینه مسائل گوناگون مراقبتهای بهداشتی و سلامت اجتماعی ایفا کنند. هدف تمامی این فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد. اهمیت مراقبت از بهداشت کودکان تابعی از اهمیت بهداشت جامعه و سلامت جامعه آینده است

مراقبت از کودکان از دیرباز بعنوان مسأله­ای طبیعی در یک خانواده پذیرفته شده و تاکنون موضوع تحقیقات علمی فراوانی در زمینه­های سلامت، اجتماع، روانشناسی و … بوده است. یکی از اصلی­ترین بخشهای موضوع، حفظ سلامت است. سلامت کودکان ممکن است در اثر عوامل متعددی به خطر افتد که در شرایط خاص به علت عدم اطلاع به موقع والدین از وقوع بیماری یا حادثه، ممکن است سبب مرگ کودک شود. یکی از مشکلات کنونی با توجه به زندگی امروزه و مشغله بسیار زوجها، عدم امکان حضور دائمی مادران در کنار کودک است. هدف این تحقیق ارائه راهکاری برای پایش سلامت کودکان با استفاده از سیستمهای مراقبت از راه دور، بجای مراقبت حضوری می‌باشد. اگرچه این سیستم با روابط سنتی بیمار و پزشک در تضاد خواهد بود، اما مزایای بسیاری درپی دارد. به طور کلی استفاده از زیرساختهای ارتباطی برای انجام امور پزشکی به منظور آسان‌سازی فرایندها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت، آرامش والدین به دلیل اطمینان از وضعیت سلامت کودک و کنترل امر در زمان دلخواه می‌باشد. امروزه با پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه علم ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی، زمینه برای استفاده از تکنولوژی ارتباطات در کلیه امور مخصوصا امور پزشکی، بیش از پیش فراهم شده است. با توجه به اینکه برای آگاهی از سلامت کودکان و کاهش خطرات احتمالی، نیاز به مراقبت مستمر وجود دارد و در بسیاری از موارد حضور مداوم مادر برای این منظور ممکن و منطقی نیست، بهترین گزینه استفاده از تکنولوژی اطلاعات، ‌سلامت الکترونیک و شبکه‌های سنسور است

کارآفرینی و خصوصی سازی

رشد و توسعه کشور بستگی به میزان تولید و رقابت آن کشور در بازار جهانی دارد و تجارب کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که کارآفرینی (تقویت یا توسعه کارآفرینی)یکی از راههای برون رفت از توسعه نیافتگی است.از سوی دیگر دولت بزرگ یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه می شودتجارب کشورها(ربیعی،علی، معمای دولت معدنی در جهان سوم)نشان می دهد کوچک سازی دولت یا به نوعی متناسب کردن دولت یکی از الزامات روند توسعه می باشد. فعال نمودن بخش خصوصی و بوجود آمدن طبقه متوسط صنعتگر (همان)از الزامات مسیر توسعه می باشدبر این اساس اصل ۴۴ قانون اساسی راجع به خصوصی سازی می باشد شواهدی نشان می دهد خصوصی سازی در ایران با موفقیت انجام نشده است و منجر به جذب کارآفرینان نشده است در این پژوهش به دنبال این بررسی هستیم که چگونه می شود برنامه خصوصی سازی را منجر به کارآفرینی کرد و چگونه می توان از کارآفرینی در برنامه خصوصی سازی استفاده کرد.

تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است در مرحله اول روش دلفی استفاده خواهد شد و در مرحله بعد شاخصهای استخراج شده از محتوای مصاحبه ها تجزیه و تحلیل خواهد شد.

اثربخشی مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد

اثربخشی مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، ۲۰۱۰ ). امروزه با توجه تحقیقات انجام شده بسیاری بر این عقیده اند که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد بانک ها است (استیوارت، ۱۹۹۱ ، نوروش، ۱۳۸۳ و وست و وارتینگتون، ۲۰۰۰). از سوی دیگر، سرمایه گذاران بالفعل که با تصمیمات خود ریسک را متحمل می شوند در جهت افزایش کارایی عملکرد خود می بایست در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنند، بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود بخش اعظم ریسک خود را کاهش می دهند، اما بخشی از ریسک حتی با تنوع بخشیدن به پرتفوی غیرقابل کنترل و کاهش ناپذیر است. این نوع ریسک در اثر عواملی همچون شاخص های کلان اقتصادی و مالی به وجود می آید که بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک سیستماتیک به آن بخش از نوسا نهای بازده یک دارایی اطلاق می شود که ناشی از تأثیر همزمان عوامل مختلف قیمت بازار اوراق بهادار است (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۷۶ ).

ریسک سیستماتیک مجموعه ای از ریسک های گوناگون است که سرمایه گذاران با آنها روبرو هستند؛ از جمله این ریسک ها می توان به ریسک بازار، ریسک سیاسی، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات نرخ بهره و … اشاره کرد (دستگیر و بزاززاده، ۱۳۸۲).

اثربخشی کارتیمی

مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند. همین مسئله که آنها با این قرضِ،کار تیمی انجام می دهند مشکل ساز است چرا که انها در اصل کار گروهی انجام می دهند. به طور معمول هر کس تجربه حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و یا مواجهه با یک گروه جدید از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است اما اینها صرفا مثال هایی از گروه های کاری اند.شاید بهترین توصیف از تفاوت بین این دو مفهوم توسط اسمیت و کاتزنباخ بیان شده باشد.آنها نظریه ی خود را با بررسی مفهوم پیچیده ی واژه ی تیم آغاز می کنند: یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک اند که بر مبنای آنها به هم پیوند می خورند و به یکدیگر تکیه می کنند.”بنا بر نظر اسمیت و کاتزنباخ اعضای تیم به یکدیگر وابسته اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می شود.در واقع کار آنها اثر مقابل بر یکدیگر می گذارد.اما بر عکس،گروه های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می برند. سه نتیجه ی کلیدی زیر، راهنمای شناخت تیم خواهند بود«بیش از دو نفر درگیر در کارند» این افراد در مورد آنچه که سعی در رسیدن بدان دارند و نیز دلیل آن،درک روشنی دارند”.آنها می دانند که بدون همکاری، هیچ شانسی برای رسیدن به هدف نخواهند داشت.کاتزنباخ و اسمیت معتقدند:تیم در واقع به یک گروه کاری گفته می شود که تمامی شرایط یک تیم واقعی را داراست و اعضای آن کاملا به شکوفایی و موفقیت یکدیگر متعهد هستند.این تعهد معمولا منجر به رشد تیم می گردد.تیمی که دارای قدرت اجرایی بالا است، مشخصا تمامی کارها را بهتر از تیم های دیگر انجام می دهد و تمام انتظارات منطقی اعضا را برآورده می سازد.آنها اذعان می کند که از این نوع تیم ها نمونه های زیادی وجود ندارد اما به عنوان “الگوهای عالی” برای تیم های واقعی بالقوه مطرح می باشند.آدسو بیان می دارد که تیم هایی که عملکرد بالایی دارند باید دارای ویژگی هایی باشند که آنها را از تیم های معمولی متمایز می سازد.”سطوح بالای ارتباطی، “اطمینان و اعتماد، “خوش بینی، “انتظارات بالا از یکدیگر، “مشارکت همه ی اعضا، “تعهد به اهداف مشترک. اغلب، این عوامل از جمله عواملی احساسی و یا روانشناختی هستند و در قالب دستورالعمل ها و ساختارهای کاری نمی گنجد. این موشکافی از معنای تیم درست ممکن است شبیه آن باشد که برای شکستن یک گردو از چکش بتن کن استفاده کنید. آری، کار تیمی نیز، چون خیلی از جنبه های دیگر زندگانی، عبارت است از خبرگی در رفتارهایی که در عالم نظر ساده و نابغرنج هستند. اما هدایت آن رفتارها در کارهای روزانه بسیار دشوار است.تنها گروهایی در کار تیمی موفق می شوند که بتوانند آن دسته از گرایش ها و  کشش های انسانی را که سبب تباهی تیم ها و اختلال و پریشیدگی آنها می شود مهار کنند (لنچیونی،۱۹۶۵،ترجمه امینی). امروزه «کار تیمی» روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و تیم های کاری بیشتری تشکیل می شود. در سازمان های مختلف هنگامی که افراد با یکدیگر بهتر کار می کنند دستاوردها به لحاظ کمی و کیفی بهتر می شود،اما تیم،مجموعه ای از افراد است که هر یک پایه ای از ارکان فعالیت تیمی را به دوش می کشند. وظیفه هر عضو از تیم این است که سهم وظیفه ای خود را در تیم به نحو احسن و اکمل انجام دهد و آن را برای رسیدن به اهداف نهایی خود به پیش برند (نژاد ایرانی،۱۳۸۱).

اثربخشی رفتار کارکنان میزان رضایتمندی

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند. رفتار سازمانی کارکنان عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی است، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید (رابینز، ۱۳۹۱).

 

رفتار شهروندی سازمانی[۱] به یک مجموعه رفتارهای جهانی به نمایش گذاشته شده ازسوی کارکنان اطلاق می شود که حمایتی، اختیاری بوده و فراتر از نیازهای نرمال و طبیعی شغلی می رود. کلمه اختیاری بر طبق نظر ارگان ۱۹۸۸ به این معنی است که رفتار، یک نیاز برای توصیف رسمی شغل نمی باشد. رفتار شهروندی سازمانی یک موضوع انتخابی فردی است و قصور در نشان دادن چنین رفتاری به طور کلی دلیلی برای جریمه در نظر گرفته نمی شود. چیزی که مهم است آن است که این مثال ها به توصیف رفتارهایی می پردازندکه برای سازمان مفید هستند و هنوز آن ها رفتارهایی هستندکه به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفته نمی شوند[i].

الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان[ii]

۱) وظیفه شناسی: به کار و تلاش فراتر از الزامات رسمی سازمان، وظیفه شناسی گویند و شامل رفتارهایی است که به فرد اجازه می دهد در حدی بالاتر از انتظار وظایفش را انجام دهد و باعش افزایش اعتماد در بین کارکنان می شود. به عنوان مثال فرد ناهار خوردن خویش را طول نمی دهد یا اینکه سر وقت در محیط کارش حاضر می شود و جز در موارد ضروری کارش را تعطیل نمی کند و … . ارگان ( ۱۹۸۸ ) معتقد است که افرادی که دارای رفتار شهروندی بالایی هستند در بدترین شرایط هم به کار خویش ادامه می دهند که این نشان از وظیفه شناسی بالای آنان است. بعد وظیفه شناسی حالتی است که در آن اعضای سازمان رفتار های خاصی انجام می دهند و فراتر از حداقل سطح وظیفه مورد نیاز برای انجام آن کار فعالیت می نمایند[iii].

[۱] Organizational citizenship behavior

[i]  گنجی نیا، حسین و همکاران، ۱۳۹۲، بررسی تاثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی : ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) (استان گیلان- بندر انزلی)، فصلنامه دیدگاه

[ii]  Organ, D. W., (1988), “Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.

[iii]  اسلامی، حسین و سیار ( ۱۳۸۶ )، رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی  تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۷ ، ص ۵۹ – ۵۶

اثربخشی استراتژیک شاخص مالی میزان فروش بیمه

رشد پایین بیمه های عمر در ایران و سهم ناچیز حق بیمه های عمر نسبت به کل حق بیمه عاید شده در صنعت بیمه و همچنین لزوم توجه به این بخش جهت بالا بردن تعداد بیمه گذاران بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و بررسی علل عدم رشد این بیمه ها از دید مالی و توجه به قسمت سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه از محل ذخایر فنی و اختصاص بازده مناسبتر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها و تخصیص نرخی بالاتر به اندوخته های ریاضی و تشویق عموم مردم به خرید بیمه های عمر مختلط که با توجه به فرضیات موجب رشد بازارهای مالی شده و در یک سیکل ، رشد بازارهای مالی اقبال بیشتر افراد را به سرمایه گذاری در این بیمه نامه را در بر دارد از اهداف اساسی انجام تحقیق میباشد.

عوامل زیادی بر میزان فروش بیمه های عمر و تشکیل سرمایه موثرند ، از جمله عوامل فرهنگی و ترویجی ، سطح درآمد جامعه ، قیمت بیمه های عمر و…. ولی به لحاظ چارچوب بحث و جلوگیری از پراکندگی و به منظور انجام پژوهش با دقت لازم به سه عامل تاثیر گذار مطرح شده در فرضیات بسنده میگردد.

Crm و کیفیت خدمات

مدیریت ارتباط با مشتریان[۱] عبارت است از مجموعه گامهایی که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود تا مشتری در مرکز تجارت سازمان قرار داده شود. و در واقع فرایند یا روشی است که جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره نیازها و وضعیت مشتریان برای توسعه ارتباط قویتر با انها استفاده می گردد تا بتوانیم بهترین و پرسودترین آنها را برای خود حفظ کنیم ( الهی، ۱۳۸۷) .

مدیریت ارتباط با مشتری، فرایندی تجاری است که مشخصه‌های مشتری را مشخص می‌کند، دانش مشتری را افزایش می دهد، روابط مشتری را شکل می‌دهد و برداشت آنها را از محصولات یا خدمات سازمان، بهبود می بخشد ( الهی، ۱۳۸۷) .

مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اینکه چه محصولات یا خدماتی، به چه مشتریانی، در چه زمانی و ازچه طریقی عرضه شود، بهبود را در پی خواهد داشت ( غضنفری و فتح الله، ۱۳۸۷).
شرکت پیش از آغاز فرایند ارتباط با مشتری باید اطلاعات وی را در اختیار داشته باشد. این اطلاعات می‌تواند از داده‌های داخلی مشتریان و یا از داده‌های منابع خارجی خریداری شده، به دست آید. برای داده‌های داخلی، منابع مختلفی وجود دارد نظیر: پرسشنامه‌ها و بلاگ‌ها، سوابق کارت اعتباری و…
منابع داده خارجی یا بانک‌های داده خریداری شده نظیر : نشانی‌ها، شماره تلفن‌ها و پروفایل‌های بازدید از وب سایت‌ها، کلیدی برای کسب دانش بیشتری از مشتری است.

هدف مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود مبادله مشتریان با سازمانهاست که موجب رضایتمندی و وفاداری مشتری و فروش بیشترمی گردد. با افزایش قابلیت سازمان در شناخت نیازهای ویژه مشتری ارزش مبادله نیز افزایش مییابد ( غضنفری و فتح الله، ۱۳۸۷).

اندازه گیری کیفیت خدمات در واقعیت بسیار مشکل است. به طوری که همیشه با رفتار شخصی و ناملموس در زمان تولید سر وکار دارد. کیفیت خدمات و اندازه گیری به نوع و زمینه خدمت، شرایط، زمان و نیاز وابسته است. علاوه بر این انتظارات مشتریان به علت خدمات گاهی متمایز است و با ملاحظه عواملی مانند: زمان افزایش در تعداد مواجهات با یک خدمت خاصی، بهبود رقابتی وغیره تغییر می کند.

ادبیات در زمینه کیفیت خدمات به صورتی مستمر توسعه یافته است و به روز آوری مداوم و یادگیری ارزشها و مشاهدات پیشینیان را فراهم می کند.

مدیران و کارشناسان دریافته اند که فراهم کردن خدمات با کیفیت جزئی استراتژیک در سوددهی شرکت است. اهمیت تحویل مناسب خدمات و تاکید بر رضایت مشتری و حفظ مشتری با افزایش فروش و سهم بازار، و افزایش وجه سازمان را نمی توان کتمان کرد (علم وهمکاران ،۲۰۰۷) .

[۱] -Customers  Relationship Management

چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

روش تحقیق پروپوزال میگوید برای بیان مسئله کافی است به نکاتی که در داخل پرانتز در جلوی عبارت “بیان مساله” در پروپوزال آمده است توجه شود. برای تسهیل امر کنترل پروپوزال می توان نکات مزبور را در درون متن بر جسته کرد.
در تشریح مسئله پروپوزال، دغدغه ذهنی محقق معمولاً ابتدا به صورت” آیا؟” و سپس بصورت “چرا؟” مطرح می شود. بعنوان مثال” آیا کارکنان از انگیزه کافی برای کار برخوردار هستند؟ “اگر شواهد و قرائن که لازمه آن انجام مطالعات وسیع است ، نشان می¬دهد که پاسخ مثلاً مثبت یا منفی است، بلافاصله سوال میشود” چرا؟” باطرح سوال” چرا؟” سوالات مشخص تری در ذهن شکل می گیرد .بعنوان مثال: سوال” چه؟” یعنی انگیزه کاری چیست؟ سوال “کی؟ ” یعنی کدام گروه از کارکنان انگیزه کاری دارند؟ سوال “کجا؟” یعنی در کجا کارکنان انگیزه کاری دارند،سوال” چه کسی؟” یعنی چه کسی این انگیزه را ایجاد کرده است،سوال “چگونه؟” یعنی راه ایجاد انگیزه جه بوده است؟آن دسته از سوالات که داری جواب است ، تبدیل به گذاره مثبت میشود و مابقی که جواب مشخص و روشنی ندارد و پاسخ دادن به آنها نیاز به تحقیق دارد بعنوان جنبه های مجهول و مبهم در بیان مسئله پروپوزال باقی می ماند .در اینجا می توان متغیرهای تحقیق پایان نامه را مشخص کرد. مثلاً چگونه می توان انگیزه کارکنان را افزایش داد؟یا چه عواملی باعث افزایش انگیزه کارکنان شده است؟
منظور از تحقیق، هم مرحله ای فراتر از هدف تحقیق است و از طریق تحقق هدف تحقیق، منظور محقق می شود. مثلاً وقتی سوال میشود چرا میخواهیم کارکنان با انگیزه بالا داشته باشیم؟ پاسخ این شوال نشان دهنده منظور ماست . مثلا” حصول اطمینان از ماندگاری کارکنان در سازمان .
علاوه بر آنچه که ذکر گردید توجه به ملاحظات زیر نیز به غنای طرح درست مساله کمک خواهد کرد:
۱- در بیان مساله از جملات کوتاه و گویا استفاده شود و از منابع مرتبط، معتبر و روزآمد بهره بجویید.
۲-متغیرها به تفکیک وابسته، مستقل، میانجی، تعدیل گر و کنترلی در بیان مساله تشریح گردد.
۳- دغدغه خاطر نویسنده پروپوزال بیان شود.
۴- اصول منبع نویسی در بیان مساله پروپوزال رعایت شود.

۵. نمونه پروپوزال روش تحقیق کمک خوبی برای نوشتن بیان مسئله پروپوزال محسوب میشود.