اندازه گیری ریسک سرمایه فکری آنالیز درخت خطا

پروپوزال اندازه گیری ریسک سرمایه فکری,آنالیز درخت خطا

ایتامی (۱۹۸۷) سرمایه فکری(Intellectual Capital) را شکلی از دارایی های ناملموس شرکت تعریف کرد که شامل اقلامی همچون دارایی فکری، سابقه شرکت، رابطه با مشتری و شهرت می شود. پس از ارائه ی چند نوع دسته بندی برای سرمایه های فکری در طی سالهای بعد بوینتس(۲۰۰۲) سرمایه های فکری را بصورت مفهومی از ترکیب سرمایه های انسانی، ارتباطی و ساختاری در آورد و امروزه این تعبیر بعنوان تعریف پایه و استاندارد مورد استفاده است.در این تعاریف سعی شده سرمایه های فکری را بصورت چند دسته ی مختلف از مزیت ها دسته بندی کنند (Andriessen, 2004; Stam, 2007) . در حالیکه جهت پشتیبانی از مدیران و سازمان ها در آشکار کردن ارزشهای پنهان آنها، محاسبه ی سرمایه های فکری باید هم مزیت های فکری را در نظر بگیرد و هم ریسک های که در بهره برداری از سرمایه های فکری ما را تهدید میکنند بررسی کند (Harvey and Lusch,1999;Caddy,2000).

هدف از انجام این تحقیق ارائه ی روشی برای محاسبه ی ریسک سرمایه های فکری و ارائه ی راهکار ارتقا سرمایه های فکری میباشد.

مرور ادبیات نشان می دهد دو خط پژوهشی در مورد تعریف و تحلیل سرمایه ها ی فکری وجود داردکه باید بطور همزمان بر هردو تمرکز شود، مزیت های فکری(Intellectual assets) و بدهکاریهای فکری(Intellectual liabilities)(Mercedes Garsia and others,2009).

بطور کلی بدهکاری های فکری به هر چیزی گفته می شود که سبب تأخیر و یا بروز اوضاع نامساعد گردد. در هر حال مزیت های فکری منبع  اصلی برای مزیت های رقابتی هستند و بدهکاری های فکری منبع اصلی برای ضرر و زیان (موانع مزیتی) هستند. در واقع مزیت های فکری بر نقاط قوت و موقعیت های مناسب تکیه دارند و به سمت ایجاد ثروت پیش می برند در حالیکه بدهکاری های فکری بر نقاط ضعف تکیه دارند و سبب شکست می شوند و سازمان را بسمت تباهی می برند ( Christiaan D. Stam, 2009).

مدل پیاده سازی مدیریت دانش

امروزه بکارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله مؤسسات آموزشی ،بهداشتی ،صنعتی ،خدماتی وتجاری ضروری بنظر می رسد.. اجرای مدیریت دانش در سازمان منجر می شود دانش تولید شده توسط افراد برای همیشه در سازمان باقی بماند و در نتیجه ی خروج کارکنان از سازمان، دانش تولیدشده – با توجه به هزینه ای که سازمان صرف تولید آن کرده است – از سازمان خارج نمی شود. در سازمان هایی که به شکل سنتی اداره می شوند دانش از بالا به پایین در طول خطوط سازمانی در جریان است. در این صورت دانش به ندرت در زمان درست و در جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، قابل دسترس است.
اما در سازمان های دانش محور  که به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته اند، دانش در کل سازمان جاریست و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب می تواند از آن در جهت انجام وظایف خود استفاده کند. ارائه مدلی جهت اجرا مدیریت دانش در سطح شهرداری منطقه ده که بوسیله آن بتوان دانش موچود را توزیع ودر دسترس عموم قرار داد هدف اصلی میباشد.مدل های بسیاری راجع به مد یریت دانش پیشنهادشده است که دارای فرآیند های متفاوتی است.مدل های شبکه؛انچمنی/ارتباطی؛ومدل های فلسفی ارائه شده است.

مدیریت دانش استراتژیک

دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان ها می باشد. بطوریکه می تواند فرصت مناسبی برای سازمانی باشد که به خوبی آن را می شناسد و مدیریت می کند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمانی قلمداد شود که تحولات محیط را نمی شناسد و یا نمی خواهد بشناسد. گستردگی شرکت های نفت و گاز در سطح جهان، وسیع بودن حوزه جغرافیایی شرکت های بهره برداری نفت و گاز، تعدد زیاد کارکنان آن، نوع دانش در صنعت گاز (که در بسیاری موارد مبتنی بر تجربه است) و نقش پررنگ سرمایه دانش در حفظ قانونمندی شرکتها، موجب لزوم توجه به مدیریت دانش و نگاه استراتژیک در این سازمان می گردد. انباشت دانشی که در یک سازمان به جهت تجربیات اجرای پروژه های متعدد، وجود نیروهای باتجربه و متخصص در موضوعات کاری مورد نیاز بوجود می آید (تولیددانش) قابل جایگزین با هیچ پارامتر دیگری نیست (اسکندرخیری، ۱۳۸۶).  

تعریف ساده از مدیریت دانش عبارت است از: برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران. تعریف جامع و قابل قبول تری از مدیریت دانش توسط پت ریش ارائه شده است که عبارت است از: مدیریت دانش، کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه ای که آنان بتوانند برای دست یابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند (مرکز کیفیت و بهر ه وری آمریکا ۱۹۹۶ ). استقرار مدیریت دانش استراتژیک رکن مهمی در مدیریت دانش بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است . در مقایسه ای که میان الگوهای مختلف انجام شده، جنبه های هفت گانه ای شناسایی شده است که هر الگو به برخی از این جنبه ها اشاره کرده و برخی دیگر را مورد توجه قرار نداده است. این جنبه ها عبارتند از : تعیین هدف های دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، نگهداری دانش، تسهیم و استفاده از دا نش و ارزیابی دانش.  اگر چه الگوهای پیشنهادی برای پیاده سازی مدیریت دانش برخی از جنبه ها را پوشش داد ه اند، با این وجود تا کنون مدل پیاده سازی مدیریت دانشی که همه این جنبه ها را در بر داشته باشد، پیشنهاد نشده است (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۷). مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد و طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش وسرمایه فکری خود می پردازد (میثم نوروزیان، ۱۳۸۵).

استراتژی بخش بندی مشتریان بانکداری الکترونیک

یک روش برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ای(DMUs) که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه‌گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین فرار داشته است. در سال ۱۹۵۷، فارل با استفاه از روشی همانند اندازه‌گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه‌گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه‌گیری کارایی مد نظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسه دادند والگویی را ارئه کردند که توانایی اندازه‌گیری کارایی به چندین ورودی و خروجی را داشت.این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها، نام گرفت و اول بار، در رساله دکترای، ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.(مهرگان۱۳۸۳)

بخش بندی مشتریان بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل هیبریدی به منظور دستیابی به کارایی هر واحد تصمیم گیری DMU می باشد که بخش بندی مشتریان در این مدل به منظور سنجش کارایی ورودی ها در مقابل خروجی ها می باشد.

روش تحلیل پوششی داده ها به هر DMU اجازه می دهد اوزانی برای نهاده ها و ستاده ها انتخاب کند که بهترین شناخت ممکن را به دست دهد.هر DMU به  نوبت مورد توجه قرار گرفته و مطلوب ترین وزن ها برای آن انتخاب می شود سپس عملکرد همه واحدهای تصمیم گیری دیگر  بر اساس همین اوزان مورد ارزیابی قرار گیرد.در نتیجه ، مجموعه ای از شاخص ها عملکرد مرتبط با استفاده از مطلوب ترین اوزان واحدهای دیگر حاصل می شود.این روش همه واحدهای تصمیم گیری را که به طور نسبی دارای بهترین عملکرد هستند و آنها را که از عملکرد ضعیف تری برخوردارند شناسایی می کند. (مهرگان،۱۳۸۳)

چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

چطور برای پروپوزال بیان مسئله بنویسم؟

روش تحقیق پروپوزال میگوید برای بیان مسئله کافی است به نکاتی که در داخل پرانتز در جلوی عبارت “بیان مساله” در پروپوزال آمده است توجه شود. برای تسهیل امر کنترل پروپوزال می توان نکات مزبور را در درون متن بر جسته کرد.
در تشریح مسئله پروپوزال، دغدغه ذهنی محقق معمولاً ابتدا به صورت” آیا؟” و سپس بصورت “چرا؟” مطرح می شود. بعنوان مثال” آیا کارکنان از انگیزه کافی برای کار برخوردار هستند؟ “اگر شواهد و قرائن که لازمه آن انجام مطالعات وسیع است ، نشان می¬دهد که پاسخ مثلاً مثبت یا منفی است، بلافاصله سوال میشود” چرا؟” باطرح سوال” چرا؟” سوالات مشخص تری در ذهن شکل می گیرد .بعنوان مثال: سوال” چه؟” یعنی انگیزه کاری چیست؟ سوال “کی؟ ” یعنی کدام گروه از کارکنان انگیزه کاری دارند؟ سوال “کجا؟” یعنی در کجا کارکنان انگیزه کاری دارند،سوال” چه کسی؟” یعنی چه کسی این انگیزه را ایجاد کرده است،سوال “چگونه؟” یعنی راه ایجاد انگیزه جه بوده است؟آن دسته از سوالات که داری جواب است ، تبدیل به گذاره مثبت میشود و مابقی که جواب مشخص و روشنی ندارد و پاسخ دادن به آنها نیاز به تحقیق دارد بعنوان جنبه های مجهول و مبهم در بیان مسئله پروپوزال باقی می ماند .در اینجا می توان متغیرهای تحقیق پایان نامه را مشخص کرد. مثلاً چگونه می توان انگیزه کارکنان را افزایش داد؟یا چه عواملی باعث افزایش انگیزه کارکنان شده است؟
منظور از تحقیق، هم مرحله ای فراتر از هدف تحقیق است و از طریق تحقق هدف تحقیق، منظور محقق می شود. مثلاً وقتی سوال میشود چرا میخواهیم کارکنان با انگیزه بالا داشته باشیم؟ پاسخ این شوال نشان دهنده منظور ماست . مثلا” حصول اطمینان از ماندگاری کارکنان در سازمان .
علاوه بر آنچه که ذکر گردید توجه به ملاحظات زیر نیز به غنای طرح درست مساله کمک خواهد کرد:
۱- در بیان مساله از جملات کوتاه و گویا استفاده شود و از منابع مرتبط، معتبر و روزآمد بهره بجویید.
۲-متغیرها به تفکیک وابسته، مستقل، میانجی، تعدیل گر و کنترلی در بیان مساله تشریح گردد.
۳- دغدغه خاطر نویسنده پروپوزال بیان شود.
۴- اصول منبع نویسی در بیان مساله پروپوزال رعایت شود.

۵. نمونه پروپوزال روش تحقیق کمک خوبی برای نوشتن بیان مسئله پروپوزال محسوب میشود.

پروپوزال و فصل اول پایان نامه

انجام پروپوزال و فصل اول

پروپوزال و فصل اول در ساختار کلی پایان نامه

اگر هر پایان نامه تأیید شده، را به خانه ای تشبیه کنیم، فصل اول پایان نامه به عنوان بیس و اصلی ترین فصل، در واقع شبیه ماکت، مدل یا نقشه ای برای این خانه است. به عبارت دیگر فصل اول شکل تکامل یافته پروپوزال (Proposal) است و مانند «نقشه ی ساخت» یک ساختمان می باشد که توسط آرشیتکت (=دانشجوی پژوهشگر) ارکان و کلیات آن طراحی شده و برای شروع کار نیازمند به «مجوز ساخت از سوی مراجع ذیربط» است. لذا می توان انتظار داشت هرگاه یک مهندس خبره (استاد)، نقشه ای (طرح تحقیق) را مورد بررسی علمی قرار می دهد، باید بتواند ساختمانی (پایان نامه ای) را که بر اساس این نقشه (طرح تحقیق و بیان مسئله پروپوزال) ساخته خواهد شد تجسم کند. در نتیجه انتظار معقول این است که تأیید، رد یا هرگونه پیشنهاد اصلاحی پیرامون پروپوزال و فصل اول که از طرف دانشجویان به شوراهای تحصیلات تکمیلی جهت تصویب ارائه می شود بر پایه چنین رویکرد متخصصانه ای باشد. هزینه تهیه پایان نامه که شامل زحماتی است که دانشجو جهت نوشتن و انجام فصول پایان نامه صرف میکند تا بیس خانه شکل گیرد. 

اهمیت مقاله بیس در پروپوزال و فصل اول

مقاله بیس برای موضوع پروپوزال، حکم تئوری برای عمل است. استفاده از منابع ذکر شده مقاله بیس در پروپوزال و فصل اول، فرضیات مقاله، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل آماری و همچنین ادبیات تحقیق، پیشینه و سوابق نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت پروپوزال و نوشتن فصل اول داراست. توجه به انتخاب مقاله بیس مناسب نیز اهمیت خود را دارد.

اهمیت انجام پروپوزال و فصل اول

دانشجو برای نوشتن پروپوزال و فصل اول پایان نامه دقت زیادی کند، آنچه که در طرح پیشنهادی پایان نامه طرح میشود، دقیقا باید در انجام فصول پایان نامه رعایت شود.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

مرجع گردآوری منابع انجام پایان نامه

سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه ارشد و دکتری

برای سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه، پروپوزال، فصل اول، مقاله، سمینار و سایر تحقیقات علمی پژوهشی کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.