Placeholder

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید

این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره هاي دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 داده می باشد که از طریق علامت گذاري روي یک مقیاس 5 درجه اي (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد:( 1)، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: ( 5)، تشکیل می گردد،سنجیده می شود. با تحلیل عوامل، 3 زیر مقیاس که هر مقیاس شامل 6 ماده است مشخص می شود.

اجراي این پرسشنامه می تواند به صورت فردي، یاگروهی صورت گیرد،دستورالعمل اجرا در پرسشنامه اي که به آزمودنی داده می شود آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم براي اجراي پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود.مشخصات فردي آزمودنی توسط خودآزمودنی در بالاي پاسخنامه درج می شود

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , .