پرسشنامه محقق ساخته کیفیت عملکرد نوآوری TQM MADE QUESTIONNAIRE

پرسشنامه استاندارد کیفیت جامع،نوآوری،عملکرد

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری، ارزیابی عملکرد کارکنان و کیفیت با روایی و پایایی سوالات،گویه،سنجه،متغیرها و مولفه ها روشن است. دانلود آنلاین ویژه پایان نامه،پرسشنامه های سازمانی استاندارد

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , , , , , , .

موضوع تحقیق

موضوع پرسشنامه:

تبیین اثربخشی يکپارچگی بين مديريت کيفيت جامع و مديريت تکنولوژی در شناخت عملکرد کيفيت و نوآوری سازمان

 

متغیرهای پرسشنامه:

مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نوآوری سازمانی (Organizational innovation) و مدیریت تکنولوژی

(Technology management) 

این پرسشنامه استاندارد و دارای 30 سوال است.

پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تعیین و اندازه گیری شده است.

این پرسشنامه برای تحلیل آماری از طریق نرم افزارهای مدلسازی معادلات ساختاری مانند لیزرل، آموس و PLS ساخته شده است. اما قابلیت تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS را نیز دارا هست.

پرسشنامه دارای کیفیتی بسیار مطلوبی است.